baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  17-11-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1659
 
Lista wersji:
  17-11-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 118
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 listopada 2021 r.
znak R.0201.132.2021

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71 Rektora PK z 26 maja 2021 r.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W § 1 Zarządzenia nr 71 Rektora PK z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 7 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi (za jego zgodą) wykonywanie pracy zdalnej w sytuacji:
1) kiedy pracownik zostaje objęty izolacją bądź kwarantanną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala,
2) kiedy dziecko pracownika, które nie ukończyło 14 roku życia, zostaje skierowane na kwarantannę lub izolację, co uniemożliwia uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły albo kiedy placówka edukacyjna, dana grupa lub klasa, do której uczęszcza dziecko przechodzi na tryb nauczania zdalnego. Przypadki takie należy udokumentować wydrukiem z Indywidualnego Konta Pacjenta potwierdzającym objęcie dziecka kwarantanną lub izolacją albo informacją z danej placówki edukacyjnej o przejściu całej placówki, danej grupy lub klasy, do której uczęszcza dziecko, na tryb nauczania zdalnego”.
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, jak również dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


Tekst ujednolicony Zarządzenia nr 71
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-01-2022