Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Data publikacji:
  22-05-2008
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2090
 
Lista wersji:
  22-05-2008 
WydrukPowrót

PISMO OKÓLNE NR 15
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 maja 2008 r.
znak R.0201-35/08

w sprawie pobierania opłat za przeprowadzanie czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych


W związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pobierania opłat za przeprowadzanie czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych informuję:
1. Komunikat ministerstwa zawiera interpretację obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1741), zgodnie z którym wynagrodzenie promotorowi oraz wynagrodzenie za recenzje i opinie wypłaca jednostka powołująca promotora lub zlecająca opracowanie recenzji lub opinii. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje lub opinie może przejąć od jednostki powołującej promotora jedynie jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką powołującą promotora albo zlecającą opracowanie recenzji lub opinii.
2. Nakładanie obowiązku opłaty za przeprowadzanie czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w drodze umowy lub aktów normatywnych Uczelni na osoby fizyczne jest sprzeczne z prawem. Oznacza to, że brak jest podstaw prawnych do obciążania osób fizycznych ubiegających się o nadanie im stopnia naukowego kosztami związanymi z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego.
3. Umowy o przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego mogą być zawierane jedynie z jednostką zatrudniającą kandydata do stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Brak umowy z pracodawcą kandydata skutkować będzie obowiązkiem poniesienie kosztów przewodu przez jednostkę organizacyjną Uczelni prowadzącą przewód.
4. Umowy zawarte przed dniem opublikowania niniejszego Pisma Okólnego zachowują swoją ważność.

Rektor
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020