Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  12-07-2009
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1829
 
Lista wersji:
  12-07-2009 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 czerwca 2009 r.
nr 33/d/06/2009

w sprawie zmian w załączniku do uchwały w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późn. zmianami) Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku nr 1 do uchwały Senatu nr 45/d/06/2006 z dnia 23.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dokonuje się następujących zmian:
1. § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Student, który nie wniósł opłaty za zajęcia dydaktyczne w terminach określonych w § 4 może, decyzją dziekana, zostać skreślony z listy studentów”.
2. W § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Od opłat za zajęcia dydaktyczne, które nie zostały wniesione w terminach, o których mowa w ust. 3, będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności. Naliczone odsetki zaokrągla się do pełnych złotych, a odsetki poniżej 1 zł są pomijane”.
3. W umowie w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne) w § 4 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Od opłat za zajęcia dydaktyczne, które nie zostały wniesione w terminach, o których mowa w ust. 4, będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
4. W umowie w sprawie odpłatności za powtarzane przedmioty (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od opłat za zajęcia dydaktyczne, które nie zostały wniesione w terminach, o których mowa w ust. 1, będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że przepis określony w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały dotyczy opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszone począwszy od roku akademickiego 2009/10.


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019