Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  27-09-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3334
 
Lista wersji:
  27-09-2010 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 29
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 września 2010 r.
znak R.0201-56/10

w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia, trybu rejestracji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich
oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z art. 204, 205 i 210 ww. ustawy i § 112 ust. 1 i 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu nr 32/o/05/2006 z dnia 19 maja 2006 r., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady tworzenia, trybu rejestracji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Traci moc zarządzenie nr 8 Rektora PK z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie zasad tworzenia, rejestrowania, prowadzenia rejestru, działania i likwidacji studenckich kół naukowych w Politechnice Krakowskiej.
2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019