Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-05-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  647
 
Lista wersji:
  28-05-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 maja 2018 r.
nr 30/d/05/2018

w sprawie zasad przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20


Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się zasady przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich organizowanych przez:
1) szkoły ponadgimnazjalne,
2) instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,
3) Politechnikę Krakowską.
§ 2
1. Kandydatom, którzy posiadają zaświadczenie potwierdzające status laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, przyznaje się 50 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, przeprowadzanym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym.
§ 3
1. Podstawą do uznania przez komisje rekrutacyjne zaświadczeń poświadczających status laureata konkursu jest podpisanie stosownego porozumienia, obowiązującego wyłącznie w roku podpisania, pomiędzy organizatorem konkursu, a Prorektorem ds. Kształcenia, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej rady wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do Prorektora ds. Kształcenia w terminie do 1 kwietnia 2019 r. Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
4. Podpisanie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 17 maja 2019 r.
§ 4
1. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 50, 30 i 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej z wyjątkiem wskazanym w ust. 2 oraz z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym.
2. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunek architektura na Wydziale Architektury zgodnie z poniższym wzorem:

W = R1 + R2 +(J + H + M + x)/6

gdzie:
R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku;
J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;
x oznacza liczbę dodatkowych punktów.
Szczegółowe zasady obliczania poszczególnych wartości składowych wskaźnika rekrutacyjnego określa uchwała Senatu z 23 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20.
§ 5
1. Laureatom I stopnia zawodów finałowych Konkursu O Złoty Indeks PK organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureatom II stopnia zawodów finałowych Konkursu O Złoty Indeks PK organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 50 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Laureatom III stopnia zawodów finałowych Konkursu O Złoty Indeks PK organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Uprawnienia wymienione w ust. 1-3 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym.
§ 6
Z uprawnień określonych w § 2, § 4 i § 5 niniejszej uchwały można skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-09-2020