baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  824
 
Lista wersji:
  30-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 67
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 września 2019 r.
znak R.0201.83.2019

w sprawie postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W przypadku utraty oryginału dyplomu ukończenia studiów lub oryginału suplementu do dyplomu absolwent Politechniki Krakowskiej może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu.
2. Tryb postępowania przy wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Tryb postępowania przy wydawaniu duplikatu suplementu do dyplomu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Kwestie wysokości i sposobu dokonywania opłat za wydanie duplikatu dyplomu i duplikatu suplementu reguluje odrębne zarządzenie Rektora PK.
5. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu oraz absolwenci studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
Zarządzenie stosuje się do przygotowania duplikatów:
1) dyplomów ukończenia studiów sporządzonych według wzorów dyplomów ukończenia studiów zatwierdzonych w uchwale Senatu PK nr 49/d/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm.,
2) suplementów do dyplomu sporządzonych według wzoru suplementu określonego w Zarządzeniu Rektora PK nr 64 z dnia 26 września 2019 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021