baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1031
 
Lista wersji:
  30-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 66
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 września 2019 r.
znak R.0201.82.2019

w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z uchwałą Senatu PK nr 49/d/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów na PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów na PK oraz studenci i absolwenci studiów prowadzonych na PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
1. Traci moc Zarządzenie nr 13 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz ich odpisów, z późniejszymi zmianami.
2. Zarządzenie stosuje się do dyplomów ukończenia studiów sporządzonych według wzorów zatwierdzonych w uchwale Senatu PK nr 49/d/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm. oraz odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na języki obce sporządzonych według wzorów określonych w Zarządzeniu nr 63 Rektora PK z dnia 26 września 2019 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021