baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktorInstrukcja
punktorStatystyka
punktorRedakcja
punktorPodstawa prawna
punktorMenu przedmiotowe

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej PK

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej PK.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • Brak spójnej struktury nagłówków.
 • Pozycjonowanie zawartości oparte jest na tabelach.
 • Stosowana procedura obsługi zdarzeń zależy od używanego urządzenia i w pewnych przypadkach może być niedostępna.

Wyłączenia

 • Treści będące w posiadaniu Politechniki Krakowskiej, które nie zostały przez Politechnikę Krakowską lub na jej rzecz wytworzone lub przez Politechnikę Krakowską nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Politechnika Krakowska nie jest uprawniona.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono:
 • Deklaracja została ostatnio poddana aktualizacji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Zając.
 • E-mail: maciej.zajac@pk.edu.pl
 • Telefon: 12 628 20 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Adres: ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
 • E-mail: rektor@pk.edu.pl
 • Telefon: 12 628 22 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024