baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-05-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3308
 
Lista wersji:
  30-05-2012 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 maja 2012 r.
nr 40/d/05/2012

w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2013/14, 2014/15 i 2015/16


Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Olimpiadami, których laureaci i finaliści uzyskują szczególne uprawnienia w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia są:
1) olimpiady przedmiotowe
2) olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy.
2. Szczegółowy wykaz uprawnień przysługujących kandydatom – laureatom i finalistom olimpiad, o których mowa w ust. 1, zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zasady ustalania list laureatów i finalistów poszczególnych olimpiad określają odrębne przepisy wydane przez komitety organizacyjne.
§ 3
Podstawą uzyskania uprawnień określonych w § 1 niniejszej uchwały jest złożenie oryginału dokumentu wydanego przez komitet główny danej olimpiady zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) – załącznik nr 2.
W przypadku zmiany rozporządzenia, podstawą uzyskania uprawnień będzie złożenie oryginału dokumentu zgodnego z obowiązującym wzorem.
§ 4
Z uprawnień określonych w § 1 niniejszej uchwały można korzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022