baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-10-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3826
 
Lista wersji:
  02-10-2012 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 36
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 października 2012 r.
znak R.0201-47/12

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów, doktorantów oraz osób pobierających naukę lub odbywających zajęcia praktyczno-techniczne na PK


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Studenci, doktoranci oraz osoby pobierające naukę lub odbywające zajęcia praktyczno-techniczne na PK przechodzą szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§ 2
1. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane dalej „szkoleniem bhp”, prowadzi się jako:
1) instruktaż ogólny,
2) instruktaż stanowiskowy,
odpowiednio w formie wykładów, seminariów lub ćwiczeń.
2. Instruktaż ogólny przechodzą wszystkie osoby wskazane w § 1, rozpoczynające naukę na PK, z wyjątkiem tych, które w ramach dotychczasowego kształcenia odbyły już takie szkolenie na PK.
3. Instruktaż stanowiskowy przechodzą wszystkie osoby wskazane w § 1, które odbywają zajęcia o charakterze ćwiczeń praktycznych (wymagających własnoręcznego wykonywania pewnych czynności określonych w opisie zajęć) przy maszynach i innych urządzeniach technicznych oraz w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych, zwane dalej „zajęciami laboratoryjnymi”.
4. Instruktaż ogólny przeprowadza się w możliwie najszybszym terminie po rozpoczęciu roku akademickiego, a instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do zajęć, o których mowa w ust. 3.
5. Podstawowy zakres tematyki instruktażu, minimalny wymiar czasu szkolenia oraz maksymalna wielkość grupy szkoleniowej są określone w:
1) załączniku nr 1 – „Ramowy program instruktażu ogólnego studentów w zakresie bhp”,
2) załączniku nr 2 – „Ramowy program instruktażu stanowiskowego studentów w zakresie bhp”.
§ 3
1. Dziekan ponosi odpowiedzialność za przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów oraz doktorantów odbywających studia na kierowanym przez niego wydziale.
2. Odpowiedzialność za przeszkolenie osób pobierających naukę lub odbywających zajęcia praktyczno-techniczne na PK (np. uczniów odbywających zajęcia praktyczno-techniczne w instytutach lub osób pobierających naukę w Międzynarodowym Centrum Kształcenia), ponoszą odpowiednio kierownicy jednostek PK organizujący zajęcia z ich udziałem.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, są w rozumieniu niniejszego zarządzenia organizatorami szkolenia bhp.
4. Obowiązkiem organizatora szkolenia bhp jest w szczególności:
1) dostosowanie programów ramowych szkoleń podanych w załącznikach nr 1 i nr 2, tj.:
a) programu instruktażu ogólnego – odpowiednio do specyfiki wydziału lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2,
b) programu (każdego) instruktażu stanowiskowego – do zagrożeń charakteryzujących dane zajęcia,
2) zapewnienie
a) wykładowców/instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach,
b) niezbędnych pomieszczeń i wyposażenia dydaktycznego,
3) ustalenie harmonogramu szkolenia,
4) skierowanie studentów na szkolenie,
5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolenia.
5. Na wniosek organizatora szkolenia Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy udziela wszelkich informacji w zakresie obowiązujących przepisów bhp.
§ 4
Organizator szkolenia bhp wyznacza do jego prowadzenia pracowników PK posiadających zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkolenia lub zleca je innym osobom o stosownych kwalifikacjach.
§ 5
1. Fakt odbycia szkolenia dokumentowany jest w formie „Potwierdzenia zaliczenia instruktażu ogólnego/stanowiskowego”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Potwierdzenie zaliczenia instruktażu ogólnego/stanowiskowego przechowywane jest w jednostce wskazanej przez organizatora szkolenia.
§ 6
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
3. Traci moc Zarządzenie nr 27 Rektora Politechniki Krakowskiej z 13 września 2007 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów oraz osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Politechniki Krakowskiej.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024