baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  11-12-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1278
 
Lista wersji:
  11-12-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 77
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 grudnia 2017 r.
znak R.0201-92/17

w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego/drugiego stopnia, tworzonych w celu ubiegania się przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego


Na podstawie § 66 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1905), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego/drugiego stopnia, tworzonych w celu ubiegania się przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
3. Dodatkowo, Zasady sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego/drugiego stopnia, tworzonych w celu ubiegania się przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego wraz z załącznikiem publikowane są na stronie www.pk.edu.pl w zakładce „Studia I i II stopnia”.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 63 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021