baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3672
 
Lista wersji:
  30-04-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 kwietnia 2018 r.
nr 20/d/04/2018

w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 41/d/04/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) ustawie PSW – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
2) ustawie SNiTN – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.),
3) ustawie KPA – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)”,
b) ust. 3 pkt 4) lit. b) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87) lub”,
c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tzn. uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy SNiTN, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny naukowej, potwierdzonym odpowiednim dyplomem. Datą ukończenia studiów doktoranckich jest data podjęcia przez radę wydziału prowadzącego studia doktoranckie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich regulują odrębne przepisy”,
2) w § 2:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, łącznie nie dłużej niż o rok, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim),
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim),
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia (udokumentowanej oświadczeniem doktoranta) lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.)”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wniosek doktoranta o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich,
2) uzasadnienie
Do wniosku dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora oraz zaakceptowany przez tego opiekuna naukowego albo promotora harmonogram realizacji programu kształcenia w okresie, na który doktorant ubiega się o przedłużenie studiów – w przypadku, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty uzasadniające przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i ust. 4”,
3) w § 3 ust. 3 pkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:
„2) powołuje i odwołuje opiekuna naukowego doktoranta; w przypadku gdy opiekun naukowy jest jednocześnie dziekanem wydziału prowadzącego studia doktoranckie opiekuna naukowego powołuje i odwołuje Rektor PK,
3) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta lub kierownika studiów doktoranckich, może podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego; w przypadku gdy opiekun naukowy jest jednocześnie dziekanem wydziału prowadzącego studia doktoranckie decyzję w sprawie zmiany opiekuna naukowego może podjąć Rektor PK”,
4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki naukowej posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej”,
5) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przedmioty z zakresu dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowej, w której prowadzone są studia doktoranckie, mogą prowadzić nauczyciele akademiccy posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej”,
6) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba skreślona z listy doktorantów PK, która ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów, może ubiegać się o wznowienie studiów doktoranckich pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii opiekuna naukowego albo promotora. O wznowienie studiów można ubiegać się jednorazowo w trakcie toku studiów nie później niż przed upływem trzech lat od daty skreślenia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. Stosowne podanie należy złożyć u kierownika studiów doktoranckich na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku studiów. Doktoranta, który wznawia studia obowiązuje aktualny program studiów. Ewentualne różnice programowe i termin ich wyrównania ustala kierownik studiów doktoranckich”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Wznowienie studiów doktoranckich jest dopuszczalne pod warunkiem, że w roku akademickim, od którego ma nastąpić wznowienie PK prowadzi studia doktoranckie na danym roku studiów, w danej dziedzinie nauki oraz dyscyplinie naukowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2b. Wznowienie studiów doktoranckich jedynie w celu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim jest niedopuszczalne, za wyjątkiem wznowienia na dzień obrony rozprawy doktorskiej”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Załącznik
Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024