baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-06-2006
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4439
 
Lista wersji:
  30-06-2006 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 26
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 czerwca 2006 r.
znak R3.0201-56/2006

zmieniające "Regulamin organizacyjny Politechniki Krakowskiej"
w zakresie organizacji wewnętrznej
oraz zasad funkcjonowania i odpowiedzialności władz Uczelni


Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym zarządzam, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 lipca 2006 r.:
1. Likwiduje się:
1) Dział Planowania i Analiz (R2),
2) Sekcję Rozliczeń (PD2),
3) Dział Organizacji i Zarządzania (R3),
4) Zespół Radców Prawnych (R4),
5) Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni (PR0),
6) Biuro Rozwoju Uczelni (PR1),
7) Sekcję Programów Europejskich (PN2),
8) Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Środków Pozabudżetowych (KA6),
9) Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej URSS (PD3),
10) SCR "Nowinki" (PD4),
11) Dział Promocji Uczelni (PW3),
12) Sekcję Internetowych Serwisów PK (PW6),
13) Sekretariat Dyrektora Technicznego (DT0),
14) Dział Socjalny (DT7),
15) Dział Aparatury i Zaopatrzenia Ogólnego (KA3),
16) Dział Transportu (DT6).
17) stanowisko Głównego Informatyka (GI).

2. Tworzy się:
1) Biuro Planowania (R2), podległe Rektorowi, w skład którego wejdą pracownicy jednostek wymienionych w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz pracownicy zatrudnieni w Biurze Rektora na stanowiskach ds. obsługi finansowej administracji centralnej,
2) Dział Prawno-Organizacyjny (R3), podległy Rektorowi, w skład którego wejdą pracownicy jednostek wymienionych w ust. 1 w pkt 3 i 4,
3) Stanowisko Dyrektora Administracyjnego (DA), podległe Kanclerzowi wraz z poniższymi jednostkami:
a) Dział Informatyzacji (DA1), w skład którego wejdą pracownicy pionu Głównego Informatyka i Sekcji Internetowych Serwisów PK,
b) Dział Promocji (DA2), w skład którego wejdą pracownicy jednostek wymienionych w ust. 1 w pkt 10, 11 oraz Muzeum PK, Ośrodka Konferencyjno-Wystawowego, Chóru PK "Cantata", Czasopisma "Nasza Politechnika",
c) Sekretariat Uczelni (DA3),
d) Biuro Karier (DA4),
e) Sekcja Poligrafii (DA5) z przekształconego Działu Poligrafii Wydawnictwa,
f) Administracja Obiektów Wydzielonych (DA6) tj. Osiedla Studenckiego, Domu Asystenta PK, Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego PK w Janowicach, Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego PK w Zakopanem,
4) Dział Projektów Strukturalnych (KA4), w skład którego wejdą pracownicy jednostek wymienionych w ust. 1 pkt. 6, 7 i 8,
5) Dział Zaopatrzenia (DT3), w skład którego wejdą pracownicy jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 15 i 16.

3. Dział Spraw Studenckich (PD1) zmienia nazwę na Dział Nauczania (PD1).
4. Główny Specjalista ds. Koordynacji Badań Naukowych (PN1) wraz z Działem Planowania i Koordynacji Badań Naukowych (PN11) i Sekcją Zleceń i Umów (PN12) zmienia nazwę na Dział Badań Naukowych (PN1).
5. Stanowisko ds. Studiów i Kursów Podyplomowych (PW4) zmienia nazwę na Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego (PW2).
6. Pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w ust. 1 pkt 5, 9 i 13 przenosi się do Sekretariatu Uczelni (DA3) z niezmienionymi zakresami zadań.
7. Pracowników Sekcji Socjalnej likwidowanego Działu Socjalnego przenosi się do Działu Spraw Osobowych (KA1).
8. Dział Spraw Osobowych (R1) przenosi się z pionu Rektora do pionu Kanclerza i oznacza (KA1).

§ 2.
1. Rozdział 2 "Regulaminu organizacyjnego Politechniki Krakowskiej" (zarządzenie nr 36 Rektora PK z dnia 5 listopada 2003 r.) - Organizacja wewnętrzna oraz §§ 10-16 rozdziału 3 - Zasady funkcjonowania i odpowiedzialności przyjmują brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dostosowanie treści pozostałych paragrafów Regulaminu do zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem nastąpi w terminie późniejszym.
3. W załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia podaje się schematy struktury działalności administracyjnej oraz działalności podstawowej PK.
4. Anuluje się:
 - zarządzenie nr 6 Rektora PK z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie schematu struktury organizacyjnej PK,
 - zarządzenie nr 32 Rektora PK z dnia 17 października 2005 r. zmieniające Regulamin organizacyjny PK w zakresie organizacji wewnętrznej oraz zasad funkcjonowania i odpowiedzialności władz Uczelni,
 - zarządzenie nr 35 Rektora PK z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powołania Sekcji Programów Europejskich,
 - zarządzenie nr 8 Rektora PK z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Sekcji Internetowych Serwisów.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022