baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-05-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2343
 
Lista wersji:
  22-05-2019 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 21
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 maja 2019 r.
znak R.0201.29.2019

w sprawie zasad przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku”


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się zasady przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku”:
1) laureatom I stopnia w konkursie „O Złoty Indeks PK”, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania nagród studentom pierwszego roku, drugiego semestru stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia za uzyskanie tytułu laureata I stopnia w konkursie „O Złoty Indeks PK”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) studentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania nagród studentom pierwszego roku, drugiego semestru stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia za uzyskanie najwyższego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wysokość nagród ustala Rektor PK w terminie do 20 marca danego roku akademickiego.
3. Nagrody są wypłacane ze środków celowych będących w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.
§ 2
1. Nagrody wypłaca się na wniosek studenta, który wskazuje, z jakiego tytułu ubiega się o przyznanie nagrody.
2. Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania obydwu nagród, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.
§ 3
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu rozstrzyga Rektor PK.
§ 4
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
3. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych zasad.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023