baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  27-05-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  5356
 
Lista wersji:
  27-05-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 23
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 maja 2019 r.
znak R.0201.31.2019

w sprawie Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi


Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Politechnika Krakowska nie zawiera ze studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia będącymi obywatelami polskimi, którzy podejmą studia od roku akademickiego 2019/2020 i w latach kolejnych, umów za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.).
§ 2
1. Wszyscy pracownicy jednostek biorących udział w procesie pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
2. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 3
1. Z dniem 1 października 2019 r. przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują wszystkich studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej, z zastrzeżeniem że umowy, o których mowa w art. 160a uchylonej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) zawarte przed dniem 1 października 2019 r. pomiędzy Politechniką Krakowską a studentami zachowują moc do czasu ukończenia studiów przez tych studentów.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-02-2023