baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  03-06-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1429
 
Lista wersji:
  03-06-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 maja 2019 r.
znak R.0201.36.2019

w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Tworzy się Szkołę Doktorską Politechniki Krakowskiej.
2. Szkoła Doktorska PK kształci doktorantów w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
3. Zadania, organizację wewnętrzną oraz zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej PK, określa jej regulamin uchwalony przez Senat PK.
4. Szkołę Doktorską PK tworzy się jako wydzieloną jednostkę organizacyjną, podległą Prorektorowi ds. Nauki.
§ 2
Powołuje się dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. PK do pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK w okresie do 31 grudnia 2020 r.
§ 3
W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 43 Rektora PK z 16 września 2016 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dodaje się ust. 11 o treści:
„11. Zadania oraz organizację wewnętrzną Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej określa jej regulamin uchwalony przez Senat PK.”;
2) w § 7 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej (SD PK)”;
3) schemat struktury organizacyjnej przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
1. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Administracji PK uwzględniający zmiany, o których mowa w § 3, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024