baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-06-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2343
 
Lista wersji:
  04-06-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 29 maja 2019 r.
nr 47/d/05/2019

w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 oraz art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), dalej PSWiN, Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej określa się sposób potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
2. Efekty uczenia się to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się.
§ 2
1. PK potwierdza efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:
1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo
2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 PSWiN, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest ten kierunek.
2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.
3. Efektów uczenia się nie potwierdza się dla programów studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-10 PSWiN.
4. PK publikuje na swojej stronie internetowej wykaz studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, dla których potwierdza efekty uczenia się.
5. Dziekani mogą dodatkowo sporządzić wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się na wydziale PK w danym roku akademickim, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 30 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy wykaz.
§ 3
Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 PSWiN i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie.
§ 4
1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się powinna złożyć w tej sprawie do dziekana wydziału PK wniosek, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.
2. Wniosek należy złożyć w terminie nie późniejszym niż:
1) do 31 maja – w przypadku chęci rozpoczęcia studiów od semestru zimowego następnego roku akademickiego,
2) do 15 listopada – w przypadku chęci rozpoczęcia studiów od semestru letniego danego roku akademickiego.
3. Wnioskodawca załącza do wniosku następujące dokumenty:
1) kserokopię świadectwa dojrzałości lub innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 PSWiN – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub na kolejny kierunek studiów,
3) dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się poza systemem studiów.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3, należy dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu PK. Dokumenty te powinny zawierać aktualne telefony osób wystawiających, adresy mailowe, adresy stron internetowych umożliwiające ich weryfikację.
5. Przykładowy wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Za przeprowadzenie postępowania służącego potwierdzeniu efektów uczenia się PK pobiera opłatę.
2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie może przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20%.
3. Na koszty przeprowadzenia potwierdzania efektów uczenia się składają się: koszty wynagrodzenia komisji weryfikującej efekty uczenia się, pochodne od wynagrodzeń członków komisji oraz opcjonalnie – w zależności od zakresu prac prowadzonych przez komisję – koszty materiałów biurowych i mediów.
4. Koszty przeprowadzenia potwierdzania efektów uczenia się ustalane są indywidualnie dla każdej z osób przystępujących do postępowania służącego potwierdzeniu efektów uczenia się.
5. Z osobami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się PK zawiera umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Umowę w imieniu PK zawiera dziekan wydziału PK.
6. Przed przystąpieniem do potwierdzania efektów uczenia się kandydat przedkłada do wglądu przewodniczącego komisji weryfikującej efekty uczenia się umowę o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się zawartą z PK wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty.
§ 6
1. Sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów dokonują komisje weryfikujące efekty uczenia się działające na wydziałach.
2. Dziekan wydziału PK, w terminie nie późniejszym niż siedem dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, powołuje komisję weryfikującą i wyznacza przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych na PK, w tym:
1) przewodniczący komisji – prodziekan lub nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego zadaniem jest nadzór nad procesem potwierdzania efektów uczenia się,
2) nauczyciel reprezentujący dyscyplinę, której dotyczą efekty uczenia się,
3) nauczyciel prowadzący przedmiot, którego efekty są uznawane.
4. Zadaniem komisji weryfikujących jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów indywidualnie dla każdej osoby, która złoży w tej sprawie kompletny wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. Komisja weryfikująca efekty uczenia się w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem lipca i sierpnia):
1) przeprowadza weryfikację efektów uczenia się i wystawia oceny z opanowania efektów uczenia się przypisanych do danego przedmiotu,
2) sporządza protokół z weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały oraz przekazuje protokół dziekanowi PK.
6. Zasady wynagradzania za pracę w komisji weryfikującej efekty uczenia się określa Regulamin wynagradzania pracowników PK.
§ 7
1. Potwierdzanie efektów uczenia się z określonego przedmiotu może zostać przeprowadzone na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów lub na podstawie złożonego egzaminu ustnego bądź pisemnego.
2. Nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na egzaminie służącym weryfikacji efektów uczenia się w terminie wyznaczonym przez komisję weryfikującą jest równoważna z negatywnym wynikiem weryfikacji.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie służącym weryfikacji efektów uczenia się (choroba, sytuacje losowe) komisja wyznacza ponowny termin egzaminu.
4. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja potwierdza zbieżność uzyskanych efektów uczenia się z efektami uczenia się określonymi w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych przedmiotów lub praktyk występujących w programie studiów wraz z przypisanymi im punktami ECTS.
5. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych dla przedmiotu.
6. Końcowym efektem procesu potwierdzania efektów uczenia się jest podjęcie decyzji w sprawie uznania efektów uczenia się dla danego przedmiotu.
7. Ocena komisji weryfikującej jest ostateczna.
8. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się otrzymuje zaświadczenie o uzyskanych wynikach, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji weryfikującej efekty uczenia się.
9. Dziekani w drodze zarządzenia mogą opracować, zgodne z niniejszą uchwałą, przepisy określające szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu. Opracowane przez dziekanów przepisy szczegółowe zatwierdza Senat.
§ 8
1. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów określonego kierunku, poziomu i profilu.
2. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu. Nadzór nad powyższym sprawuje dziekan wydziału PK.
§ 9
1. Przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się następuje w drodze wpisu na listę studentów na zasadach określonych w „Regulaminie studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
2. Zasady odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się określa „Regulamin studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
§ 10
1. Uchyla się:
1) uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr 46/d/04/2015 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej;
2) uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. nr 39/d/04/2016 w sprawie szczegółowej organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.
2. W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz w sprawie zasad przyjmowania przez potwierdzenie efektów uczenia się na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł otrzymuje brzmienie: „w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20”;
2) uchyla się § 1 pkt 5) uchwały;
3) uchyla się załącznik nr 5 do uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  21-09-2023