baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-06-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1022
 
Lista wersji:
  28-06-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 czerwca 2019 r.
nr 63/d/06/2019

w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Kandydatom na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, będącym laureatami konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przyznaje się dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Organizatorami konkursów mogą być w szczególności kuratorzy oświaty, szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają procedurze rekrutacyjnej zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej przyjętą na dany rok akademicki na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej, wraz z kompletem składanych dokumentów, kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego (oryginał do wglądu).
5. Z uprawnienia określonego w ust. 1 kandydaci mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce
§ 2
1. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 50, 30 i 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej z wyjątkiem wskazanym w ust. 2 oraz z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.
2. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunku architektura zgodnie z poniższym wzorem:
W = R1 + R2 + (J + H + M + x)/6

gdzie:
R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku;
J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;
x oznacza liczbę dodatkowych punktów.
Szczegółowe zasady obliczania poszczególnych wartości składowych wskaźnika rekrutacyjnego określa uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej przyjęta na dany rok akademicki na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Konkurs „O Złoty Indeks PK”
§ 3
1. Laureatom I stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureatom II stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 50 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Laureatom III stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Uprawnienia wymienione w ust. 1-3 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego.

Pozostałe konkursy
§ 4
1. Podstawą przyznania dodatkowych punktów przez komisję rekrutacyjną jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy organizatorem konkursu a Rektorem Politechniki Krakowskiej, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Porozumienie obowiązuje wyłącznie w roku akademickim lub w latach akademickich, na które zostało podpisane. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Porozumienie może dotyczyć wszystkich kierunków studiów I stopnia za wyjątkiem kierunków architektura, architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego.
4. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów, zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do Rektora Politechniki Krakowskiej w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, w którym ma się odbyć rekrutacja. Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
5. Podpisanie porozumienia powinno nastąpić do 31 maja roku kalendarzowego, w którym ma się odbyć rekrutacja.
6. Kandydatom, o których mowa w § 1, przyznaje się 50 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023