baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  859
 
Lista wersji:
  30-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 65
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 września 2019 r.
znak R.0201.81.2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej „PSWiN”, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się:
1) wzór wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wzór wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Złożony przez studenta lub absolwenta wniosek umieszcza się w teczce akt osobowych studenta.
§ 2
1. Na podstawie art. 77 ust. 2 PSWiN, absolwenci otrzymują komplet dyplomu składający się z:
1) dyplomu ukończenia studiów, dwóch odpisów dyplomu w języku polskim, suplementu do dyplomu oraz dwóch odpisów suplementu w języku polskim albo
2) dyplomu ukończenia studiów, jednego odpisu dyplomu w języku polskim, jednego odpisu dyplomu w jednym z języków obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim), suplementu do dyplomu, jednego odpisu suplementu w języku polskim oraz jednego odpisu suplementu w języku angielskim.
2. Student dopuszczony do egzaminu dyplomowego jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie kompletu dyplomu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w terminie nie późniejszym niż do dnia ukończenia studiów oraz spełnienia warunków z ust. 3 i 4.
3. Warunkiem wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1 jest wniesienie odpowiedniej opłaty określonej w przepisach w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Politechnikę Krakowską za wydanie dokumentów. Obowiązek wniesienia opłaty za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy osób rozpoczynających studia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 i w latach następnych.
4. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów oraz jego dwóch odpisów jest dostarczenie przez studenta, w terminie nie późniejszym niż do dnia ukończenia studiów, czterech egzemplarzy fotografii spełniającej wymogi określone w przepisach dotyczących zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są wydawane absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
§ 3
1. Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 4 PSWiN, absolwenci mogą otrzymać:
1) dodatkowy, inny niż wydany na postawie art. 77 ust. 2 PSWiN, odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim,
2) dodatkowy, inny niż wydany na postawie art. 77 ust. 2 PSWiN, odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.
2. Student dopuszczony do egzaminu dyplomowego lub absolwent zainteresowany uzyskaniem odpisu, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz spełnienia warunku z ust. 3.
3. Warunkiem wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest wniesienie odpowiedniej opłaty określonej w przepisach w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Politechnikę Krakowską za wydanie dokumentów. Obowiązek wniesienia opłaty za wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19 lub w latach wcześniejszych, posiadają umowę zawartą z Politechniką Krakowską na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz złożą wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w okresie obowiązywania umowy.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wydawane absolwentowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia wniosku przed dniem egzaminu dyplomowego, dokumenty są wydawane absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
§ 4
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zobowiązuje się dziekanów i kierowników dziekanatów PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
3. Wszyscy dziekani, kierownicy i pracownicy dziekanatów oraz studenci i absolwenci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 5
1. Traci moc Zarządzenie nr 81 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski i zasad ich wydawania.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do:
1) dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską sporządzonych według wzorów zatwierdzonych w uchwale Senatu PK nr 49/d/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r,. z poźn. zm.,
2) odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce sporządzonych według wzorów zatwierdzonych w Zarządzeniu Rektora PK nr 63 z dnia 26 września 2019 r.,
3) odpisów suplementu sporządzonego według wzoru zatwierdzonego w Zarządzeniu Rektora PK nr 64 z dnia 26 września 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021