baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1146
 
Lista wersji:
  01-10-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 70
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 września 2019 r.
znak R.0201.87.2019

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 78 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zarządza się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 43 Rektora PK z 16 września 2016 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wydział Informatyki i Telekomunikacji (F)”,
b) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (Ś)”,
c) w ust. 1 dodaje się pkt 8 o treści:
„8) Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki (I)”,
d) w ust. 2 dodaje się pkt 13 o treści:
„13) Centrum e-edukacji (PS-3)”,
e) w ust. 2 dodaje się pkt 14 o treści:
„14) FutureLab PK (PS-4)”,
f) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (PS-2)”;
2) w § 15:
a) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (PS-2) realizuje następujące zadania:”
b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prowadzi działania związane z wykorzystaniem dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tworzy studentom z niepełnosprawnościami warunki nauki zgodne z obowiązującymi przepisami”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Udziela informacji studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami o możliwości uzyskania pomocy”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Reprezentuje uczelnię na zewnątrz w sprawach dotyczących środowiska osób z niepełnosprawnościami”;
3) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Udostępnia oferty szkoleń oraz prowadzi szkolenia z zakresu problematyki rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami) i jego psychologiczno-kulturowych aspektów oraz prowadzi doradztwo indywidualne”;
4) schemat struktury organizacyjnej przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024