baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  20-11-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2111
 
Lista wersji:
  20-11-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 97
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 listopada 2019 r.
znak R.0201.117.2019

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 5 Rektora PK z 17 stycznia 2017 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do prowadzenia elektronicznej korespondencji związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych na Politechnice Krakowskiej używa się kont pocztowych, zlokalizowanych na serwerach w domenie pk.edu.pl oraz domenie cyf-kr.edu.pl”,
2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osobiste – przypisane pracownikom, w jednolitym formacie: imie.nazwisko@pk.edu.pl”,
3) § 2 uchyla się ust. 2-3.
§ 2
Tekst jednolity zarządzenia w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
2. W terminie 7 dni od wejścia w życie zarządzenia Dział Informatyzacji opublikuje w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK zasady i terminy wygaszania dotychczasowych kont pocztowych na serwerach w poddomenach (tj. mech.pk.edu.pl, chemia.pk.edu.pl).

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  21-09-2023