baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-05-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  840
 
Lista wersji:
  19-05-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 50
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 maja 2020 r.
znak R.0201.60.2020

w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0


Na podstawie § 26 ust. 3 oraz 86 ust. 5 pkt 2 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 1 czerwca 2020 r. tworzy się Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 (PN-8).
2. Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 jest pozawydziałową jednostką wspomagającą prace naukowe i dydaktyczne oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, której zasady funkcjonowania (do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni) określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 43 Rektora PK z 16 września 2016 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 dodaje się pkt 15 o brzmieniu:
„15) Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 (PN-8)”,
2) schemat struktury organizacyjnej przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Administracji Politechniki Krakowskiej uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Opis struktury organizacyjnej wydziałów i jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, jest publikowany w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „Prawo”, w zakładce „Struktura organizacyjna PK”.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022