baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2687
 
Lista wersji:
  02-06-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 65
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 czerwca 2020 r.
znak R.0201.75.2020

w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w związku z art. 285 i 286 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 5 kwietnia 2018 r. z późn. zm., w § 7 dodaje się ustęp 3 i 4 o treści:
„3. W sytuacji wyjątkowej, określonej w ust. 4, Rektor PK może zwolnić w danym roku akademickim doktoranta z wypełnienia części warunków, koniecznych do otrzymania stypendium doktoranckiego wymienionych w § 2 ust. 2 lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wymienionych w § 3 ust. 2.
4. Przez sytuację wyjątkową należy rozumieć zaistniały w trakcie trwania ocenianego roku akademickiego lub zakończony do 6 miesięcy przed rozpoczęciem ocenianego roku akademickiego: stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, aktywny konflikt zbrojny, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej lub inny stan szczególnego zagrożenia, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie państwa, a tym samym uczelni”.
2. Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
3. Wszyscy pracownicy oraz doktoranci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024