baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  15-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4678
 
Lista wersji:
  15-09-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 92
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 września 2020 r.
znak R.0201.106.2020

w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz z uczelnianym organem samorządu doktorantów zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 44 Rektora PK z dnia 18 lipca 2019 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 2 ust. 25 dodaje się lit. „o”:
„ o) 4 punkty za aktywność naukową w grupach projektowych FutureLab PK”,
2) w § 5 pkt 2 ust. 25 dodaje tiret czwarty:
„• w lit. o, student dołącza do wniosku zaświadczenie wydane przez kierownika FutureLab, zaopiniowane przez opiekuna naukowego potwierdzające dużą aktywność naukową studenta w grupie FutureLab”,
3) w załączniku nr 2 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta, po ust. 22 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11, w brzmieniu:
„11) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.”,
4) we wzorze nr 11 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń, w pouczeniu po lit. gg kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. hh, w brzmieniu:
„hh) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne”.
2. Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
3. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021