baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1365
 
Lista wersji:
  29-09-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 100
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 września 2020 r.
znak R.0201.114.2020

w sprawie postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Senatu PK z 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W przypadku utraty oryginału dyplomu ukończenia studiów absolwent Politechniki Krakowskiej może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu.
2. Tryb postępowania przy wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Kwestie wysokości i sposobu dokonywania opłat za wydanie duplikatu dyplomu reguluje odrębne zarządzenie Rektora PK.
4. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania duplikatu dyplomu ukończenia studiów do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz absolwenci studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
Zarządzenie stosuje się do duplikatów dyplomów ukończenia studiów sporządzonych według wzorów określonych w uchwale Senatu PK z dnia 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024