baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2864
 
Lista wersji:
  06-10-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 104
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 października 2020 r.
znak R.0201.119.2020

w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 97 Rektora PK z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dokonuje się następujących zmian:
1) § 6 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:
„2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem POZ”,
2) § 6 ust. 1 pkt 8 przyjmuje brzmienie:
„8) należy, o ile to możliwe, zachowywać bezpieczną odległość 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,
3) § 6 ust. 1 pkt 9 przyjmuje brzmienie:
„9) miejsca do siedzenia na zajęciach dydaktycznych powinny być zorganizowane w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, o ile rodzaj zajęć i warunki lokalowe pozwalają na zachowanie takiego odstępu”,
4) § 9 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z lekarzem POZ i stosować się do jego zaleceń”.
§ 2
1. Tekst jednolity zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022