baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-11-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  7397
 
Lista wersji:
  04-11-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 października 2020 r.
nr 102/d/10/2020

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 71/d/06/2020 w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 71/d/06/2020 w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w tabeli „Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki” w części dotyczącej studiów stacjonarnych dodaje się w kolumnie „Poziom kształcenia” w wierszu dotyczącym kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna wyrażenie: „studia II stopnia 1,5-roczne”;
2) wyrażenie „prorektor właściwy ds. rekrutacji” występujące w załącznikach nr 2-4 zastępuje się wyrażeniem „Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”;
3) w załączniku nr 4 w części dotyczącej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dodaje się tekst w brzmieniu:
Kierunek studiów: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę.
Wskaźnik rekrutacyjny
WKR WIŚiE sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty:
1. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ;
2. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie;
3. pozostałe dokumenty wskazane w § 18 załącznika nr 2.
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.”
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 71/d/06/2020 w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024