baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-11-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1516
 
Lista wersji:
  04-11-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 października 2020 r.
nr 103/d/10/2020

w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie § 73 ust. 1 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 59/d/06/2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 5 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226)”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Studia podyplomowe tworzy, przekształca i znosi Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Liczba uczestników na studiach podyplomowych powinna wynosić nie mniej niż 15. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników”;
2) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych kierowany jest do Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia przez:
1) kierownika jednostki organizacyjnej wydziału za pośrednictwem dziekana;
2) kierownika jednostki pozawydziałowej;
3) przewodniczącego rady programowej studiów – w przypadku studiów podyplomowych międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych;
w terminie umożliwiającym ustalenie przez Senat programu studiów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą, nie krótszym niż trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia”,
b) zdanie trzecie w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku organizowania studiów podyplomowych z jednostką spoza PK, utworzenie studiów może nastąpić po podpisaniu przez Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia porozumienia w zakresie prowadzenia tych studiów”;
3) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia, zgodnie z § 3 ust. 1”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Studia podyplomowe, dla których została wydana zgoda Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia na utworzenie lub uruchomienie kolejnej ich edycji, mogą nie zostać uruchomione w przypadku braku liczby kandydatów warunkującej samofinansowanie studiów lub z innych ważnych powodów”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Decyzję o nieuruchomieniu kolejnej edycji studiów podyplomowych podejmuje odpowiednio osoba, o której mowa w § 3 ust. 1 i niezwłocznie informuje o tym Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”;
4) w § 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierownik studiów podyplomowych podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia/jednostki wiodącej. Kierownik studiów podyplomowych, który jest jednocześnie kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia/jednostki wiodącej podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”,
b) pkt 16 w ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„16) organizacja ankietyzacji, opracowanie wyników i sporządzanie dla Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia sprawozdania z realizacji oceny osób prowadzących zajęcia dydaktyczne dokonywanej przez uczestników studiów podyplomowych”,
c) pkt 18 w ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„18) sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego po zakończeniu edycji studiów podyplomowych i przedstawienie go do akceptacji Pełnomocnikowi Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”;
5) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kierownik studiów podyplomowych lub upoważniony przez niego pracownik prowadzący administrację studiów podyplomowych zawiadamia kandydata w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o wyniku postępowania kwalifikacyjnego”;
6) w § 7 ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a. przystąpienia do egzaminu końcowego”;
7) w § 8 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”;
8) w § 9:
a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data złożenia egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym na warunkach określonych w programie studiów podyplomowych”,
b) ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. W razie utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych PK może wydać uczestnikowi duplikat, stosując zarządzenie Rektora PK w sprawie postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych PK”;
9) w § 10 ust. 3:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zawiadamianie kandydatów na studia podyplomowe w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o wyniku postępowania kwalifikacyjnego”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na PK”,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wydawanie świadectw studiów podyplomowych oraz duplikatów świadectw studiów podyplomowych zgodnie z przepisami obowiązującymi na PK”,
d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) sporządzanie faktur z tytułu kształcenia na studiach podyplomowych dla poszczególnych uczestników studiów podyplomowych lub dla przedsiębiorstw, lub instytucji kierujących swoich pracowników na studia podyplomowe”;
10) w § 11:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku studiów wydziałowych umowę podpisuje dziekan, w przypadku studiów międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia. Na studiach prowadzonych przez jednostki pozawydziałowe umowę podpisuje kierownik jednostki pozawydziałowej na podstawie udzielonego przez Rektora PK pełnomocnictwa”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wynagrodzenie w ramach umów zlecenia, umów o dzieło lub umów o świadczenie usług dla osoby, która prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, negocjowane jest przez kierownika studiów podyplomowych lub Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”;
11) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Narzut kosztów pośrednich ustala właściwy kierownik jednostki organizacyjnej PK w stosunku do studiów wydziałowych/pozawydziałowych, Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia w przypadku studiów międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych. Narzuty są ustalane zgodnie z obowiązującymi na PK zasadami”;
12) § 13 otrzymuje brzmienie:
„Zmian w zakresie studiów podyplomowych, a także zmian, które dotyczą przekształcenia istniejących studiów podyplomowych, dokonuje Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”;
13) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzję w sprawie zniesienia studiów podyplomowych podejmuje Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”;
14) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku jednostki pozawydziałowej prowadzącej studia podyplomowe oraz w przypadku międzyuczelnianych i międzynarodowych studiów podyplomowych nadzór sprawuje Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia”;
15) § 16 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie zleceniodawcy lub przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej, Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia może ustalić dodatkowe lub odmienne zasady prowadzenia studiów, jeśli wymagają tego szczególne potrzeby zleceniodawcy lub partnera, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024