baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  18-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2056
 
Lista wersji:
  18-12-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 16 grudnia 2020 r.
nr 119/f/12/2020

w sprawie wypłacania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej


Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu Politechniki Krakowskiej w związku z art. 420 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Krakowskiej jest tworzony jest poprzez:
1) odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej,
2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel.
2. Odpis nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok. W przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej. W przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany, odpis ustala się w wielkości planowanej.
3. Odpis nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby to stratę w danym roku obrotowym.
4. Odpis dokonany w danym roku obrotowym może być wykorzystany począwszy od następnego roku obrotowego.
§ 2
Celem Funduszu jest zwiększenie liczby osiągnięć naukowych wykorzystywanych przez Politechnikę Krakowską w procesie ewaluacji dyscyplin naukowych, poprzez finansowe motywowanie studentów i doktorantów do zdobywania wyróżniających osiągnięć naukowych.
§ 3
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024