baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-01-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1051
 
Lista wersji:
  18-01-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 6
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 stycznia 2021 r.
znak R.0201.7.2021

w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla kandydatów na studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, szkoły letnie, dla osób wnioskujących o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie na studia prowadzone na PK, dla studentów i doktorantów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzory klauzul informacyjnych dla:
1) kandydatów na studia I i II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) pełnomocników kandydatów na studia I i II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) osób wnioskujących o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) studentów innych uczelni wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie na studia I lub II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) studentów innych uczelni wnioskujących o odbywanie studiów częściowych I lub II stopnia w ramach programu MOSTECH na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8) doktorantów innych uczelni wnioskujących o odbywanie częściowych studiów doktoranckich w ramach programu MOSTECH na Politechnice Krakowskiej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,
9) osób skreślonych z listy studentów Politechniki Krakowskiej wnioskujących o wznowienie studiów I lub II stopnia – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia,
10) osób skreślonych z listy doktorantów Politechniki Krakowskiej wnioskujących o wznowienie studiów doktoranckich – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.
2. Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie zamieszczona w programie do internetowej rejestracji i rekrutacji kandydatów (eHMS/irka) oraz w serwisie internetowym Politechniki Krakowskiej przeznaczonym dla kandydatów na studia (www.rekrutacja.pk.edu.pl).
3. Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie zamieszczona w serwisie internetowym Politechniki Krakowskiej przeznaczonym dla kandydatów na studia (www.rekrutacja.pk.edu.pl).
4. Klauzule informacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3-10, zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej w sekcji „Ochrona danych osobowych”. Klauzule te należy również opublikować w serwisach internetowych wydziałów, jednostek pozawydziałowych i jednostek organizacyjnych prowadzących studia podyplomowe, kursy, szkolenia lub szkoły letnie.
5. Jeżeli organizatorzy studiów podyplomowych, kursów, szkoleń lub szkół letnich prowadzą rekrutację z wykorzystaniem systemów informatycznych służących do rejestracji i rekrutacji kandydatów, klauzule, o których mowa w ust. 1 pkt 3-10, należy zamieścić w tych systemach.
§ 2
1. Zobowiązuje się pracowników Politechniki Krakowskiej, a w szczególności: dziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych, kierowników studiów doktoranckich, kierowników studiów podyplomowych, kierowników kursów, szkoleń i szkół letnich oraz pracowników zajmujących się obsługą administracyjną wszystkich form kształcenia prowadzonych na Politechnice Krakowskiej do stosowania zasad podanych w niniejszym zarządzeniu.
2. Za zamieszczenie klauzul informacyjnych, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 3-10, w serwisach internetowych podległych jednostek odpowiadają dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 88 Rektora PK z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla kandydatów na studia, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, dla osób wnioskujących o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie na studia prowadzone na PK, dla studentów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów, z późn. zm.
§ 4
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024