baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Data publikacji:
  29-01-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2440
 
Lista wersji:
  29-01-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 stycznia 2021 r.
nr 6/o/01/2021

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W Statucie Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany
1) w § 8 uchyla się ust. 4,
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczącego Rady Uczelni wybiera Senat spośród członków Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty uczelni. 2. Kandydatów na przewodniczącego Rady Uczelni wskazać mogą Rektor lub członek Senatu. 3. Przewodniczącym Rady Uczelni zostaje wybrana osoba, która uzyska bezwzględną większość głosów”,
3) w § 14 ust. 5 dodaje się pkt 4a:
„4a) przedstawiciel samorządu doktorantów”,
4) w § 14 ust. 6 uchyla się pkt 2,
5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prorektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na PK spełniający wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 4 ustawy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora”,
6) w § 18 uchyla się ust. 2,
7) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być pracownik PK, posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego”,
8) w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownikiem pozawydziałowej jednostki dydaktycznej może być nauczyciel akademicki zatrudniony na PK”,
9) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownikiem jednostki, o której mowa w ust. 1, może być pracownik PK posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra”,
10) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierownikiem centrum naukowo-badawczego i dydaktycznego może być pracownik PK posiadający co najmniej stopień doktora”,
11) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dziekanem może być osoba będąca członkiem rady naukowej wydziału”,
12) w § 34 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rektor powołuje dziekana po zaopiniowaniu kandydatów przez społeczność akademicką wydziału”,
13) w § 34 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Społeczność akademicka wyraża swoją opinię przez głosowanie na jednego lub dwóch kandydatów uzgodnionych przez Rektora i radę naukową wydziału. Kandydatów podlegających uzgodnieniu wskazuje Rektor i rada naukowa wydziału, spośród członków rady naukowej wydziału. Jeżeli Rektor i rada naukowa wydziału nie uzgodnią kandydatów w trakcie 2 kolejnych posiedzeń rady naukowej wydziału z udziałem Rektora, kandydata na dziekana wyznacza Rektor”,
14) w 34 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W głosowaniu określonym w ust. 9 biorą udział wszyscy pracownicy wydziału oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. Ostateczny wynik głosowania jest średnią ważoną wyników głosowania w poszczególnych grupach społeczności akademickiej. Wynikiem głosowania w danej grupie jest stosunek liczby ważnych głosów popierających kandydata do liczby wszystkich oddanych ważnych głosów. Przyjmuje się następujące wagi wyników głosowania: 0,45 w grupie profesorów i doktorów habilitowanych; 0,25 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich; 0,19 w grupie studentów, 0,01 w grupie doktorantów oraz 0,10 w grupie pozostałych pracowników”,
15) w 34 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku, gdy kandydat na dziekana nie uzyskał w głosowaniu zwykłej większości głosów, Rektor może zarządzić powtórzenie procedury albo powołać dziekana bez pozytywnej opinii społeczności wydziału. Jeżeli powtórzona procedura nie przyniesie pozytywnego wyniku, Rektor powołuje dziekana bez zasięgania opinii społeczności wydziału”,
16) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prodziekanem może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony na PK posiadający co najmniej stopień doktora”,
17) w § 36 uchyla się ust. 4,
18) w § 37 uchyla się ust. 3,
19) w § 37 dodaje się ust. 6 o treści:
„6. Na wniosek kierownika, poparty przez dziekana i zaopiniowany przez kolegium wydziału, Rektor może powołać w jednostce akredytowanej lub laboratorium zastępcę kierownika”,
20) w 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcje prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, kwestora, dyrektora szkoły doktorskiej, kierownika jednostki pozawydziałowej, kierownika centrum naukowo-badawczego lub dydaktycznego, kierownika innej jednostki samofinansującej się, kierownika katedry, kierownika laboratorium lub innej jednostki akredytowanej są funkcjami kierowniczymi w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy”,
21) w § 38 uchyla się ust. 3,
22) w § 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasady prowadzenia innych form kształcenia określa Rektor”,
23) § 76 otrzymuje brzmienie:
㤠76.
1. Studenci i doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ustawie.
2. Senat powołuje Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów i Doktorantów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów i Doktorantów. W skład każdej komisji wchodzi sześciu nauczycieli akademickich, czterech studentów i czterech doktorantów.
3. Kadencje komisji dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów trwają 4 lata i rozpoczynają się o rok później, niż kadencja Senatu.
4. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 2, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich dziekani, a spośród studentów i doktorantów właściwe organy samorządu studentów i doktorantów.
5. Mandat członka komisji zwolniony w trakcie kadencji zostaje niezwłocznie obsadzony w tym samym trybie, co przy powoływaniu komisji.
6. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów.
7. Do składu orzekającego komisji dyscyplinarnych wchodzi: przewodniczący, którym jest nauczyciel akademicki, dwóch nauczycieli akademickich oraz odpowiednio: dwóch studentów lub dwóch doktorantów. Składy orzekające ustala każdorazowo przewodniczący komisji”,
24) uchyla się § 77,
25) w załączniku nr 4 § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jeżeli w wyniku głosowań, o których mowa w ust. 4-5, nie powołano pełnego składu Rady, Rektor PK zarządza dodatkowe wybory, które odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie określonym przez Rektora „PK. W takim przypadku Rektor zgłasza dodatkowe kandydatury. Ust. 2 -3 stosuje się odpowiednio”,
26) w załączniku nr 4 § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obwodowa komisja wyborcza organizuje na wydziale opiniowanie kandydatów na dziekana, z zachowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 i 2 oraz z uwzględnieniem następujących zasad:
1) czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pracownicy wydziału oraz wyłonieni przedstawiciele studentów i doktorantów(zarówno uczestników studiów doktoranckich na wydziale, jak i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie wydziałowej),
2) tryb i zasady wyłaniania przedstawicieli studentów i doktorantów, w tym liczbę wyłanianych przedstawicieli, określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów,
3) za organizację wyłaniania przedstawicieli studentów i doktorantów oraz opiniowania kandydatów na dziekana przez wyłonionych przedstawicieli odpowiadają samorząd studencki i samorząd doktorantów,
4) opiniowanie należy zakończyć nie później, niż 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia kadencji dziekana,
5) głosowanie powinno zostać przeprowadzone drogą elektroniczną,
6) głosowanie polega na wybraniu przez głosującego przy każdym z kandydatów na dziekana wskazania „opiniuje pozytywnie” lub „opiniuję negatywnie”,
7) wyniki głosowania oraz ich przeliczanie powinny być wyrażone w procentach, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku,
8) przy ustalaniu wyniku głosowania uwzględnia się zasadę określoną w § 34 ust. 10 Statutu,
9) pozytywne zaopiniowanie kandydata ma miejsce wtedy, gdy wynik głosowania, ustalony zgodnie z zasadą określoną w § 34 ust. 10 Statutu jest wyższy od wyniku ustalonego jako średnia ważona wyników w poszczególnych grupach społeczności akademickiej, rozumianych jako stosunek głosów opiniujących negatywnie kandydata do liczby wszystkich oddanych ważnych głosów”,
27) w załączniku nr 4 do Statutu § 9 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii rady naukowej wydziału”,
28) w Załączniku nr 6 dodaje się ust. 16 i 17 o brzmieniu:
„16. Posiedzenia organów kolegialnych uczelni oraz innych ciał kolegialnych mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz możliwość jego rejestracji,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku,
3) możliwość przeprowadzania tajnych głosowań, pozwalających każdemu uczestnikowi posiedzenia na oddanie w głosowaniu jednego, i tylko jednego głosu.
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
17. Zasady przeprowadzania posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają odpowiednio organy kolegialne i inne ciała kolegialne”.
§ 2
Pierwszą Komisję do spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów powołuje się na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Do tego czasu Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów funkcjonują na dotychczasowych zasadach.
§ 3
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024