baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-02-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4245
 
Lista wersji:
  18-02-2021 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 21
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 lutego 2021 r.
znak R.0201.25.2021

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 oraz art. 126 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 772 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 19 Rektora PK z dnia 4 marca 2020 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Pracownik może otrzymać więcej niż jeden dodatek funkcyjny, z zastrzeżeniem, że ich łączna suma nie może przekraczać 67% wynagrodzenia profesora”,
2) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek organizacyjny może zostać przyznany za wykonywanie dodatkowych obowiązków lub zadań organizacyjnych na rzecz uczelni ważnych dla jej funkcjonowania. W szczególności dodatek organizacyjny może być przyznany za: kierowanie studiami podyplomowymi, praktykami studenckimi, kursem dokształcającym, pełnienie funkcji pełnomocnika rektora, pełnomocnika dziekana, pełnienie funkcji kierownika studiów doktoranckich, radcy prawnemu, inspektorowi nadzoru inwestorskiego itp.”,
3) § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek organizacyjny może zostać przyznany pracownikom, którzy organizują i kierują pracą brygady składającej się z co najmniej pięciu osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, łącznie z brygadzistą, z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania danego pracownika”,
4) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek przyznawany jest kwotowo, a jego wysokość nie może przekraczać 67% wynagrodzenia profesora, z zastrzeżeniem w § 18 ust. 3”,
5) § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pracownik może otrzymać więcej niż jeden dodatek organizacyjny, z zastrzeżeniem, że łączna ich suma nie może przekraczać 67% wynagrodzenia profesora, a w przypadkach, o których mowa w § 18 ust. 3 – nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania danego pracownika”,
6) § 22 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) złożenie wniosku na przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych w ramach postępowania konkursowego, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania ze względu na ograniczone środki, ale otrzymały pozytywną ocenę recenzentów lub ekspertów”,
7) § 22 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Wypłata dodatku danemu pracownikowi następuje w pierwszym możliwym terminie wypłaty wynagrodzenia po zweryfikowaniu wniosku odpowiednio przez Dział Badań Naukowych, CTT lub Zespół ds. Rozliczeń Projektów Międzynarodowych, potwierdzeniu dostępnych środków przez odpowiednie stanowisko ds. limitów oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji Rektora PK lub osoby upoważnionej. Jeżeli dodatek jest wypłacany cyklicznie, każdorazowa wypłata dodatku następuje wraz z wypłatą wynagrodzenia należnego pracownikowi za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy z dołu, w którym pracownik zachowuje prawo do dodatku”,
8) § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Nagroda może być przyznana pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim, który jest zatrudniony na PK co najmniej od 1 stycznia danego roku, za który przyznawana jest nagroda oraz:
1) przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań PK,
2) posiada szczególne osiągnięcia, związane zwłaszcza z usprawnieniami organizacji pracy”,
9) § 30 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Nagrody przyznawane i wypłacane są na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 11. Nagrody za całokształt pracy na PK przyznawane i wypłacane są:
1) w przypadku profesorów oraz profesorów uczelni po zakończeniu roku akademickiego w którym ostatecznie rozwiązali stosunek pracy z PK,
2) w pozostałych przypadkach po ostatecznym rozwiązaniu stosunku pracy z PK”,
10) § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Stawki godzinowe wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wynoszą:
1) 128 zł – dla profesora,
2) 106 zł – dla profesora uczelni i adiunkta z habilitacją,
3) 96 zł – dla adiunkta bez habilitacji, trenera, wykładowcy języka obcego, wykładowcy języka polskiego jako obcego,
4) 64 zł – dla asystenta, lektora i instruktora”,
11) w § 38 dodaje się ust. 5 o treści:
„5. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy następuje z dołu, w pierwszym możliwym terminie wypłaty wynagrodzenia”,
12) § 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje z dołu:
1) w przypadku nauczyciela akademickiego w pierwszym terminie wypłaty wynagrodzenia należnego pracownikowi po upływie miesiąca, w którym nabył on prawo do tej nagrody;
2) w przypadku pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w pierwszym możliwym terminie wypłaty wynagrodzenia”,
13) § 41 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, nagroda przysługuje, jeżeli do nabycia prawa do nagrody zgodnie z ust. 2 brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Nagrodę, o której mowa, wypłaca się w terminach określonych w ust 6.”,
14) w załączniku nr 2 do regulaminu dodaje się ust. 7 o treści:
„7. Nauczyciel akademicki sprawujący dwie funkcje, ma również prawo do dodatku za drugą funkcję w wysokości 50 % stawki dodatku ustalonego dla tej funkcji w sposób określony w niniejszym załączniku”,
15) załączniki nr 3, 4, 5, 7 i 12 do regulaminu przyjmują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe powstałe w wyniku przekroczenia wymiaru pensum w roku akademickim 2020/2021 r. stosuje się stawki, o których mowa w § 1 pkt 10.
2. Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024