baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  09-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1924
 
Lista wersji:
  09-03-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 38
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 8 marca 2021 r.
znak R.0201.42.2021

w sprawie oświadczeń o upoważnieniu Politechniki Krakowskiej do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji
za lata 2017-2021


Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora PK z dnia 11 września 2019 r., z późn. zm. w związku z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się wzór oświadczenia o upoważnieniu Politechniki Krakowskiej do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji.
2. Wyboru dyscypliny do poszczególnych osiągnięć naukowych wykazywanych na potrzeby ewaluacji należy dokonać na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników (BPP) PK: https://suw.biblos.pk.edu.pl/deklaracjadyscyplin, po zalogowaniu się na swoje konto w bazie BPP.
3. Wyboru dyscypliny dla osiągnięć naukowych za lata 2017-2020 w sposób określony w ust. 2 należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 2021 r., a w przypadku osiągnięć za 2021 na bieżąco, nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r.
4. Pracownicy prowadzący działalność naukową oraz pracownicy biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej wypełniają i podpisują w wersji papierowej, wygenerowane na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników PK oświadczenie (zgodne z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia). Podpisane oświadczenie składają dziekanowi wydziału, na którym są zatrudnieni, a w przypadku pracowników zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych – właściwemu prorektorowi
5. Ustala się terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 4 dotyczących osiągnięć naukowych uzyskanych:
1) w latach 2017-2020 – do 30 kwietnia 2021 r.
2) w roku 2021 – do 10 stycznia 2022 r
6. Pracownicy, których zatrudnienie na PK kończy się przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 składają oświadczenie przed zakończeniem stosunku pracy na PK.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, do zakończenia procesu ewaluacji przechowywane są odpowiednio na wydziałach lub w jednostkach pozawydziałowych. Po zakończeniu procesu ewaluacji jednostki przekazują oświadczenia do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych, który umieszcza je w aktach osobowych pracowników.
8. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  21-09-2023