baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  278
 
Lista wersji:
  01-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 marca 2021 r.
nr 18/d/03/2021

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 71/d/06/2020 w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22


Na podstawie art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 71/d/06/2020 w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w tabeli „Wydział Informatyki i Telekomunikacji” w części dotyczącej stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku informatyka w języku angielskim w kolumnie „specjalność” dodaje się nazwy specjalności:
„• data science (w języku angielskim)
• applied computer science (informatyka stosowana – w języku angielskim)”;
2) w załączniku nr 2:
a) w § 4 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektor PK ustala w drodze zarządzenia harmonogram rekrutacji obejmujący w szczególności:
1) terminy elektronicznej rejestracji,
2) terminy egzaminów wstępnych i terminy składania portfolio,
3) terminy ogłaszania list studentów oraz list osób nieprzyjętych na studia,
4) ostateczny termin dokonywania wpisu na listę studentów”,
b) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Termin określony w ust. 3 pkt 1 może ulec zmianie w przypadku, gdy zmieniony zostanie ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej harmonogram przeprowadzania w roku szkolnym 2020/2021 egzaminu maturalnego”,
c) w § 7:
– w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pozostali członkowie – minimum 3 osoby, z zastrzeżeniem, że co najmniej połowę tej grupy stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz, że co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w dziekanacie”,
– w ust. 4 pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach inżynieria środowiska, energetyka oraz odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, ocenę zgodności osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się z efektami uczenia się realizowanymi na tym wydziale przeprowadza powołana przez dziekana wydziału komisja kwalifikacyjna”,
– w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) dokonanie wpisu na listę studentów zgodnie z procedurą opisaną w § 19 bądź w § 19a oraz podjęcie decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na pierwszy rok studiów”,
– ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komisje rekrutacyjne zostaną powołane do 30 kwietnia 2021 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim. Komisje rekrutacyjne pełnią dyżury w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadzane jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Komisje rekrutacyjne działają do 11 marca 2022 r. z zastrzeżeniem, iż po tym terminie mogą one podejmować wszelkie działania na potrzeby postępowań odwoławczych. Wznowienie prac komisji rekrutacyjnej po 11 marca 2022 r. może odbyć się wyłącznie na polecenie Rektora PK. Rektor PK określa termin wznowienia i zakończenia prac komisji rekrutacyjnej”,
d) § 9 otrzymuje brzmienie:
㤠9
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunków: architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego.
2. O przyjęcie na studia I stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości bądź inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Rekrutacja na studia I stopnia prowadzona jest na kierunek studiów. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia określa załącznik nr 3.
4. Rekrutacja przeprowadzana jest w trybie ciągłym, umożliwiającym rejestrację kandydatów od czerwca do września z zastrzeżeniem, że komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji na studia na poszczególnych kierunkach.
5. Rekrutacja przebiega według następującego schematu:
a) elektroniczna rejestracja,
b) złożenie portfolio (tylko dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu),
c) postępowanie kwalifikacyjne,
d) ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów;
e) wpis na listę studentów zgodnie z § 19 bądź § 19a,
f) ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia.
Terminy czynności, o których mowa w lit c-e określa komisja rekrutacyjna i ogłasza je na stronie www.rekrutacja.pk.edu.pl oraz umieszcza stosowną informację o tych terminach na koncie kandydata.
6. Kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki studiów, przy czym rejestracja na studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) wymaga dwóch osobnych rejestracji.
Dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne kandydat ma możliwość dokonania piątej rejestracji na studia prowadzone w formie niestacjonarnej.
Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.
7. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne określają kryterium punktowe, stanowiące podstawę sporządzenia list, o których mowa w ust. 5 lit d.
8. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną, dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.
9. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu, komisje rekrutacyjne, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.
10. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia.
11. Uruchomienie studiów I stopnia na danym kierunku jest możliwe pod warunkiem przyjęcia na nie co najmniej 36 osób. W przypadkach szczególnych komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych, wymaganą do uruchomienia studiów”,
e) w § 10
– ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rekrutacja na studia I stopnia prowadzona jest na kierunek studiów. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na pierwszy rok studiów I stopnia określa załącznik nr 3”, – ust. 5 lit d otrzymuje brzmienie:
„d) wpis na listę studentów, zgodnie z § 19 bądź § 19a,”,
– skreśla się ust. 6,
f) po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu:
㤠11a
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, egzaminy wstępne, o których mowa w załączniku nr 3, mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wskazanych przez komisję rekrutacyjną.
§ 11b
1. Upoważnia się Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury do opracowania zasad postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22 na kierunkach: architektura i architektura krajobrazu, a Dziekana Wydziału Architektury do zatwierdzenia tych zasad, w sytuacji gdy obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu wstępnego w sposób określony w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego do opracowania zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych na pierwszy rok studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22 na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, a Dziekana Wydziału Mechanicznego do zatwierdzenia tego dokumentu w sytuacji, gdy obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu wstępnego w sposób określony w załączniku nr 3”;
g) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Osoba przyjęta na studia jest obowiązana okazać dowód wniesienia opłaty za legitymację w momencie jej odbioru w dziekanacie”,
h) w § 17:
– w ust. 4 lit d otrzymuje brzmienie:
„d) wpis na listę studentów, zgodnie z § 19 bądź § 19a”,
– ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest na kierunek studiów przy czym dopuszcza się możliwość jednoczesnego przypisania do specjalności. Na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki wybór specjalności ma charakter jedynie orientacyjny. Szczegóły dotyczące przypisywania i podziału na specjalności określa załącznik nr 4”,
i) po § 17 dodaje się § 17a
㤠17a
Testy sprawdzające efekty uczenia się, testy kompetencyjne z języka angielskiego oraz rozmowy sprawdzające znajomość języka angielskiego, o których mowa w załączniku nr 4, mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wskazanych przez komisję rekrutacyjną”,
j) w § 18:
– ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana przedłożyć w uczelni dyplom w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu, pod rygorem skreślenia z listy studentów)”,
– dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Osoba przyjęta na studia jest obowiązana okazać dowód wniesienia opłaty za legitymację w momencie jej odbioru w dziekanacie”,
k) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
㤠18a
Upoważnia się Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury do opracowania warunków technicznych i trybu przekazywania portfolio kandydatów na studia II stopnia na kierunki architektura i architektura krajobrazu, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/22, a Dziekana Wydziału Architektury do zatwierdzenia ww. dokumentu, w sytuacji, gdy obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii uniemożliwi dostarczanie do komisji rekrutacyjnej portfolio w sposób określony w załączniku nr 4”,
l) w § 19 w ust. 2 w lit. b średnik zastępuje się kropką i skreśla się literę c,
m) po § 19 dodaje się § 19a
㤠19a
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii komisja rekrutacyjna może dokonać wpisu na listę studentów po wgraniu przez kandydata w programie do elektronicznej rejestracji:
a) skanów wymaganych dokumentów;
b) dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK).
Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych do systemu elektronicznej rejestracji PK danych osobowych. Politechnika Krakowska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu elektronicznej rejestracji PK.
2. Osoba wpisana na listę studentów zgodnie z wyżej opisaną procedurą zobowiązana jest:
a) złożyć komplet wymaganych dokumentów;
b) okazać w celu weryfikacji danych dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport.
Sposób i termin dokonania czynności, o których mowa w lit. a i lit. b ustala komisja rekrutacyjna z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin dokonania tych czynności upływa:
– dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym – 15 października 2021 r.
– dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim – 11 marca 2022 r.
Obowiązki przyjęcia kompletu wymaganych dokumentów, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów oraz weryfikacji danych osobowych osoby wpisanej na listę studentów spoczywają, w zależności od organizacji pracy na danym wydziale, na pracowniku dziekanatu bądź na pracowniku wydziałowej komisji rekrutacyjnej”,
n) § 20 otrzymuje brzmienie:
㤠20
1. Dla kandydatów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności dopuszcza się możliwość indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego, testu sprawdzającego efekty uczenia się, testu kompetencyjnego z języka angielskiego oraz rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego zwanych dalej „egzaminem”.
2. Organizacja egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny na podstawie dostarczonej przez kandydata aktualnej dokumentacji potwierdzającej rodzaj i stopień niepełnosprawności.
3. Decyzję w sprawie indywidualnej organizacji egzaminu podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
4. Kandydaci wymagający zapewnienia indywidualnej organizacji egzaminu są zobowiązani zgłosić taką potrzebę co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu.
5. W przypadku kandydatów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności dopuszcza się możliwość stosowania przepisów § 19a także w okresie, gdy nie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego ani stan epidemii”,
o) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku, gdy Rektor rozpatrzy odwołanie pozytywnie, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura, o której mowa w § 19 bądź w § 19a”;
3) w załączniku nr 3
a) w części I w sekcji „Tryb naboru nr 4” na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia”,
b) w części II w sekcji dotyczącej studiów na kierunku architektura: – w pkt 1 lit. d na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia”,
– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4. Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne”,
c) w części II w sekcji dotyczącej studiów na kierunku architektura krajobrazu:
– w pkt 1 lit. d na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia”,
– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne”,
d) w części III w sekcji dotyczącej studiów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia”;
4) w załączniku nr 4 w części dotyczącej studiów na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji sekcja „Uprawnieni kandydaci” otrzymuje brzmienie:
„O przyjęcie na studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka przemysłowa, inżynieria internetu lub kierunkach pokrewnych czyli takich, dla których:
a) co najmniej 50% efektów uczenia się przypisane jest do dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, lub
b) co najmniej 60% efektów uczenia się przypisane jest w sumie do dyscyplin naukowych informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka, lub
c) co najmniej 60% liczby godzin przedmiotów (z wyłączeniem godzin praktyki zawodowej) zrealizowanych przez kandydata (wykazanych w suplemencie do dyplomu lub karcie ocen) pozwala na uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.
Ocenę zgodności przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna”.
§ 2
Ujednolicony tekst uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 71/d/06/2020 w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-06-2021