baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  30
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 31/d/04/2021

w sprawie sprostowania uchwały Senatu Politechnik Krakowskiej z 27 maja 2020 r. nr 54/d/05/2020 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z 17 marca 2021 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 maja 2020 r. nr 54/d/05/2020 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w programie studiów kierunku pojazdy samochodowe, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 21 do uchwały, dokonuje się sprostowania:
1) w części Plany studiów:
a) uchyla się plan studiów dla specjalności mechatronika samochodowa,
b) uchyla się plan studiów dla specjalności źródła napędów pojazdów samochodowych,
c) ustala się plan studiów dla specjalności źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych;
2) w części Karty przedmiotów,
a) uchyla się karty przedmiotów dla specjalności mechatronika samochodowa,
b) uchyla się karty przedmiotów dla specjalności źródła napędów pojazdów samochodowych,
c) ustala się karty przedmiotów dla specjalności źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych.
2. Plany studiów oraz Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Tekst jednolity programu studiów kierunku pojazdy samochodowe, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021 i w latach następnych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021