baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  15783
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 34/d/04/2021

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 46/d/05/2019 w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 46/d/05/2019 w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w 2 § ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rekrutację w drodze wpisu na listę studentów dokonanego przez właściwą komisję rekrutacyjną albo na podstawie decyzji Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia wydanej w postępowaniu odwoławczym”;
2) w § 8 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) pomocy psychologiczno-pedagogicznej”;
3) w § 16 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) liczba punktów przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom jest określona w programie studiów”;
4) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zaliczenia form zajęć wchodzących w skład przedmiotu, który nie kończy się egzaminem, powinny być przeprowadzone przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W czasie sesji egzaminacyjnej lub sesji poprawkowej może zostać zorganizowany poprawkowy termin zaliczenia tych form zajęć”;
5) w § 18 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Formalnym potwierdzeniem zaliczenia przedmiotu jest wprowadzenie oceny pozytywnej, o której mowa w § 17 ust. 2, do protokołu zaliczenia przedmiotu oraz zatwierdzenie protokołu w systemie elektronicznym służącym do obsługi toku studiów na PK przez uprawnioną osobę, o której mowa w ust. 7. Czynności tych należy dokonać nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu, odpowiednio, sesji egzaminacyjnej lub sesji poprawkowe”;
6) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla przedmiotów zakończonych egzaminem organizuje się dwa terminy egzaminu: termin podstawowy w sesji egzaminacyjnej oraz termin poprawkowy w sesji poprawkowej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3”;
7) w § 22 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W terminie jednego miesiąca od daty uzyskania rejestracji z długiem kredytowym student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do zaliczenia każdej z form zajęć wchodzących w skład niezaliczonego przedmiotu oraz jednokrotnego przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu, z zastrzeżeniem, że uprawnienie to nie przysługuje studentowi, który nie spełnił wymogu obecności na zajęciach, o których mowa w § 12 ust. 7.
4. Niezaliczenie objętego długiem kredytowym przedmiotu na zasadach określonych w ust. 3 skutkuje koniecznością jego powtórzenia, a w konsekwencji także brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach i zaliczania tych przedmiotów, które są kontynuowane w kolejnym semestrze studiów lub dla których przedmiot niezaliczony był podstawą. Listę sekwencji przedmiotów stanowiących podstawę przedmiotów prowadzonych w następnym semestrze ustala dziekan”;
8) w § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Opłata za powtarzanie niezaliczonego przedmiotu naliczana jest na podstawie informacji przekazanej przez nauczyciela prowadzącego przedmiot, który wskazuje konieczne do powtórzenia, niezaliczone przez studenta, formy zajęć”
9) w § 40 wprowadza się numerację jednostek redakcyjnych; zdanie: „W terminie do 30 września 2020 r. wymóg złożenia w dziekanacie lub przekazania komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży, o którym mowa w § 31 ust. 4, nie obowiązuje studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego organizowanego z wykorzystaniem technologii informatycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)” otrzymuje oznaczenie: ust. 1;
10) w § 40 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Osoba przyjęta na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/22, która w procesie rekrutacji na studia przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana – w terminie 30 dni od wydania jej dyplomu ukończenia studiów – do dostarczenia do dziekanatu kserokopii dyplomu i przedłożenia oryginału dyplomu w celu włączenia poświadczonej przez uczelnię kserokopii dyplomu do teczki akt osobowych studenta, pod rygorem skreślenia z listy studentów”.
§ 2
1. Tekst jednolity „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. W tekście jednolitym „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, pomija się treść § 40 ust. 1 tego regulaminu, jako wygasłego od dnia 1 października 2020 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024