baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  20-07-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  5052
 
Lista wersji:
  20-07-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 93
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 lipca 2021 r.
znak R.0201.101.2021

w sprawie zmian w Zasadach pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Zasadach pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi, zwanych dalej „Zasadami”, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z 24 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po uzyskaniu opinii Kwestora PK oraz samorządu studenckiego, na podstawie propozycji dziekanów poszczególnych wydziałów, Rektor PK podejmuje decyzję i wydaje zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 2, na kolejny rok akademicki, w terminie do końca maja poprzedniego roku akademickiego”,
2) w § 2 uchyla się ust. 3,
3) w § 3 uchyla się ust. 2,
4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 student zobowiązany jest udokumentować trudną sytuację materialną w rodzinie poprzez złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta. Dochód na jedną osobę w rodzinie studenta ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przyznawaniu stypendium socjalnego na PK”,
5) w § 5 uchyla się ust. 5,
6) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Studentowi studiów niestacjonarnych oraz studentowi studiów stacjonarnych odbywającemu studia w języku obcym, wnoszącemu opłatę za kształcenie w języku obcym, który osiągnął wysokie wyniki w nauce przysługuje prawo do częściowego zwolnienia z opłaty semestralnej zgodnie z następującymi zasadami:
1) zwolnienie może przysługiwać nie wcześniej niż po drugim semestrze studiów,
2) zwolnienie uwarunkowane jest uzyskaniem oceny semestralnej, zgodnie z zasadą określoną w pkt 3 z terminowo zaliczonego poprzedniego semestru. Przez terminowe zaliczenie rozumie się uzyskanie zaliczenia semestru w terminie wskazanym w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego oraz uzyskanie pełnej rejestracji na semestr następny,
3) wysokość zwolnienia, z opłaty semestralnej uzależniona jest od uzyskanej średniej oceny semestralnej i wynosi odpowiednio:
• za średnią 4,75-5,00 wysokość zwolnienia wynosi 50% kwoty opłaty semestralnej,
• za średnią 4,60-4,74 wysokość zwolnienia wynosi 30% kwoty opłaty semestralnej,
• za średnią 4,50-4,59 wysokość zwolnienia wynosi 20% kwoty opłaty semestralnej,
4) za ocenę semestralną uzyskaną w semestrze powtarzanym, zwolnienie z opłaty nie przysługuje”,
7) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku niewniesienia przez dłużnika należności za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od daty obowiązujących terminów płatności, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, dziekan przekazuje sprawę do Działu Księgowości Finansowej, w celu podjęcia działań windykacyjnych”,
8) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informację w sprawie wysokości należnej PK kwoty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2, podaje studentowi dziekan, na podstawie informacji umieszczonej w protokole zaliczenia przedmiotu przez osobę prowadząca przedmiot, na adres indywidualnego konta studenta, w systemie służącym do obsługi toku studiów PK, tzw. wirtualny dziekanat”,
9) w § 8 uchyla się ust. 4.
2. Tekst jednolity Zasad, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, dotyczącej § 5 ust. 6 Zasad, która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. W okresie do 1 marca 2022 r. zastosowanie ma dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 6 Zasad, określone w Zarządzeniu nr 23 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r.

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024