baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  20-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1634
 
Lista wersji:
  20-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 110
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 października 2021 r.
znak R.0201.122.2021

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 81 Rektora PK z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 na końcu zdania dodaje się słowa „i z zastrzeżeniem ust. 4”;
2) w § 1 dodaje się ust 4 o treści:
„4. W przypadku uzyskania informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SAR-CoV-2 studenta/doktoranta/uczestnika innej formy kształcenia /nauczyciela akademickiego odpowiednio dziekan wydziału, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik jednostki pozawydziałowej lub Pełnomocnik Rektora PK ds. Kształcenia może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla grupy zajęciowej, której uczestnikiem była zakażona osoba”.
§ 2
1. Tekst jednolity zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022