baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada uczelni
 
Data publikacji:
  21-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  80
 
Lista wersji:
  21-10-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 19/10/2021 z 20 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 2, składającej się m.in. z działki nr 742/11, będącej w użytkowaniu wieczystym Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie


Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wyraża zgodę na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, stanowiącej m. in. działkę nr 742/11, obręb 2, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00077043/8 oraz prawa własności położonych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 000 000,00 zł, odpłatną jednorazowo, służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieoznaczony, na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zakres wykonywania, której ograniczony będzie do wyżej wymienionej działki nr 742/11, obejmującą:
- prawo do pozostawienia w gruncie istniejącej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV (relacji stacja transformatorowa nr 44511 – budynek wielorodzinny przy ul. Piastowskiej 34) stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A oraz prawo do jej eksploatacji w okresie wykonywania służebności (w tym dokonywania jej przeglądów, konserwacji, remontów i usuwaniu awarii, a także do koniecznego dostępu do wyżej wymienionej linii), w pasie służebności o szerokości 0,5 mb i łącznej powierzchni 50,5 m2, zlokalizowanym wzdłuż trasy przebiegu istniejącej linii, precyzyjnie wskazanym kolorem zielonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
- uprawnienie do ewentualnej modernizacji, przebudowy i rozbudowy w pasie ustanawianej służebności wyżej wymienionej linii energetycznej,
o łącznej wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 000 000 zł, za cenię nie niższą niż ich wartość rynkowa określona w operacie szacunkowym przez wpisanego do rejestru biegłych sądowych rzeczoznawcę majątkowego oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
§ 2
Uchwała zostaje podjęta na wniosek Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z wykonaniem zasilania w energię elektryczną budynku wielorodzinnego położonego w Krakowie przy ul. Piastowskiej 34.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021