baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  21-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  68
 
Lista wersji:
  21-10-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 20/10/2021 z 20 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, składającej się m.in. z działki nr 21/244, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie


Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00389733/2, składającą się m.in. z działki nr 21/244, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 000 000,00 zł, odpłatną jednorazowo, służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieoznaczony, na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, polegająca na prawie do pozostawienia w gruncie i eksploatacji (w tym dokonywaniu napraw, konserwacji, usuwaniu awarii, remontów, modernizacji) linii kablowej SN 15kV, o długości 19,5 mb, w pasie służebności ograniczonym do pasa terenu w/w działki nr 21/244 o szerokości 0,8 mb i powierzchni 15,6 m2, precyzyjnie wskazanym kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, za cenę nie niższą niż wartość rynkowa tej służebności, ustalona operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2
Uchwała zostaje podjęta na wniosek Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z wykonaniem zasilenia w energię elektryczną budynku biurowo – usługowego zrealizowanego na działce nr 21/131 położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021