baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  22-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  234
 
Lista wersji:
  22-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 112
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 października 2021 r.
znak R.0201.124.2021

w sprawie zmian w zasadach dotyczących realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zasadach dotyczących realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 97 Rektora PK z dnia 13 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 3 o treści:
„3. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym tworzą m.in.:
1) Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwany dalej „Systemem POL-on”,
2) Polska Bibliografia Naukowa, zwana dalej „Systemem PBN”. Główną, wspólną częścią Systemu PBN jest ogólnodostępne repozytorium, w którym znajdują się wszystkie publikacje oraz powiązane z nimi elementy, takie jak typy publikacji, autorzy i instytucje.
3) System Ewaluacji Dorobku Naukowego polon 2.0SEDN, zwany dalej „System SEDN”. System SEDN jest system usługowym dla uczelni akademickich, zapewnia całościową obsługę procesu ewaluacji dorobku naukowego w Polsce. Pełna integracja z główną aplikacją POL-on i PBN pozwala na gromadzenie i przetwarzanie wiarygodnych informacji o osiągnięciach naukowych i artystycznych”;
2) w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„System POL-on obejmuje następujące wykazy:”;
3) w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Dane w Systemie POL-on przetwarzane są w celu wykonywania zadań związanych z:”;
4) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. System POL-on składa się z:
1) aplikacji POL-on 1.0, w ramach którego użytkowane są moduły: Studenci, Inwestycje, Projekty naukowe, NAWA, Pomoc materialna do czasu migracji danych do aplikacji POL-on 2.0. Moduły studiów doktoranckich i doktorantów będą dostępne do edycji do końca roku 2023 tj. do zakończenia studiów doktoranckich przez doktorantów, którzy rozpoczęli swoje studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, bez możliwości dodawania nowych studiów doktoranckich i doktorantów. Moduł uprawnień jednostek do nadawania stopni zgodnie art. 178 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązuje do najbliższej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.
Moduł nadanie stopnia doktora przeprowadzane na zasadach określonych w art. 179 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rejestrowane są zgodnie z dotychczasowym zakresem danych.
2) aplikacji POL-on 2.0, w skład której wchodzą moduły: Administracja, Instytucje, Kierunki studiów, Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, Inwestycje, Kształcenie specjalistyczne, NAWA, Osiągnięcia artystyczne, Osoby kierujące podmiotem, Osoby ubiegające się o stopień doktora, Patenty i prawa ochronne, Postępowania awansowe, Pracownicy, Projekty naukowe, Raporty, Repozytorium pisemnych prac dyplomowych, Studenci, GUS – sprawozdania, Szkoły doktorskie, Dane finansowe”;
5) w § 2 ust. dodaje się ust. 4 i 5 o treści:
„4. System PBN gromadzi informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.
5. System SEDN zapewnia całościową obsługę procesu ewaluacji dorobku naukowego. W celu realizacji obowiązku wynikającego z procesu ewaluacji jakości działalności naukowej w Uczelni ustala się:
1) uprawnienia, wynikające z roli kierownika w Systemie SEDN przypisane są do Rektora PK. Rola kierownika umożliwia zarządzanie: swoim profilem, podmiotem w zakresie wglądu w dane, pracownikami w zakresie wglądu w dane i określenia dyscyplin, w których ewaluowane mają być ich osiągnięcia, dorobkiem naukowym i artystycznym w zakresie: wglądu w dane, zmiany zestawienia osiągnięć podmiotu wybranych przez system do ewaluacji oraz ostateczne zatwierdzenie zestawienia osiągnięć podmiotu, które będą poddawane ewaluacji (oddzielnie dla każdej z dyscyplin). Rektor PK może wyznaczyć/upoważnić inną osobę do realizacji zadań wynikających z tej roli.
2) uprawnienia wynikające z roli koordynatora Systemu SEDN przypisane są do Dziekana. Rola koordynatora umożliwia zarządzanie: swoim profilem, podmiotem w swojej dyscyplinie w zakresie wglądu w dane, pracownikami w zakresie wglądu w dane oraz określenia dyscyplin, w których ewaluowane mają być ich osiągnięcia, osiągnięciami pracowników w swojej dyscyplinie, dorobkiem naukowym i artystycznym w zakresie wglądu w dane, zmiany zestawienia osiągnięć podmiotu wybranych przez system do ewaluacji oraz wstępne zatwierdzenie zestawienia osiągnięć podmiotu w swojej dyscyplinie, które będą poddawane ewaluacji. Dziekan może, wystąpić z wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszych zasad, o nadanie roli koordynatora dla innej osoby, dla dyscyplin uprawianych w Wydziale.
3) uprawnienia wynikające z roli obserwatora w Systemie SEDN nadawane są na wniosek Koordynatora Wydziałowego, innego Koordynatora wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Systemu POL-on lub Kierownika jednostki organizacyjnej PK.
4) uprawnienia wynikające z roli administratora Systemu SEDN realizowane są przez wyznaczonego pracownika Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni”;
6) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Koordynatorem Systemu PBN w PK jest wskazany przez Dyrektora Biblioteki pracownik tej jednostki, w zakresie określonym w § 4 ust. 2”;
7) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Koordynatorem Systemu SEDN w PK jest pracownik Działu Badań Naukowych w zakresie określonym w § 4 ust. 3”;
8) w § 4 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nadawanie/zawieszanie/wycofywanie uprawnień w aplikacji POL-on na podstawie wniosku stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszych zasad oraz w Systemie SEDN na podstawie wniosku stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszych zasad”;
9) w § 4 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Do obowiązków Koordynatora Systemu PBN Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on należy koordynacja działań związanych z przekazywaniem danych o publikacjach do PBN, w zakres których wchodzi:”
10) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do obowiązków Koordynatora Systemu SEDN należy koordynacja działań zmierzających do realizacji obowiązku przekazania danych do Systemu”;
11) w § 7 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dane w zakresie opisu wpływu osiągnięć naukowych na otoczenie społeczno-gospodarcze gromadzi, wprowadza i aktualizuje Wydział w ramach uprawianych dyscyplin, w terminie wynikającym z § 8. Każdy dowód wpływu osiągnięć naukowych powiązuje się z danymi zarejestrowanymi w Systemie Udostępniania Dokumentacji Działalności Naukowej i Artystycznej (STUDNIA) stanowiącymi dowód wpływu";
12) w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 8 o treści:
„8) w zakresie sprawozdania o liczbie kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne – Ankieta EN-1 – Dział Kształcenia, w terminie określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki";
13) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Moduł Osiągnięcia artystyczne – dane do modułu gromadzi i wprowadza Dział Badań Naukowych, na podstawie danych przekazanych przez Wydziały, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany. W przypadku osiągnięć artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji dane wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana”;
14) w § 7 ust. 15 dodaje się pkt 4 o treści:
„4) w zakresie sprawozdania GUS S-M – Dział Współpracy Międzynarodowej”;
15) w § 7 dodaje się ust. 19 o treści:
„19. Moduł NAWA – w zakresie rejestru danych uwierzytelniających dane do modułu wprowadza oraz aktualizuje Dział Kształcenia niezwłocznie po zaistnieniu zmiany”;
16) w § 8 fragment „Dane do modułów wymienionych w § 6” zastępuje się słowami „Dane do modułów wymienionych w § 7”.
§ 2
1. Tekst jednolity Zasad, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021