baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kanclerz
 
Data publikacji:
  23-11-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  630
 
Lista wersji:
  23-11-2021 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 10
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 listopada 2021 r.
znak DA3.022.10.2021

w sprawie sporządzenia przez jednostki organizacyjne PK planów zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2022


1. Zgodnie z § 5 ust. 7 z Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie nr 33 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r.) ) proszę o sporządzenie i przekazanie do Działu Zamówień Publicznych do dnia 15 grudnia 2021 r. planów zamówień na dostawy i usługi. Plany należy złożyć według wzorów formularzy znajdujących się w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK w zakładce Zamówienia Publiczne/ Plany i dostarczyć:
1) wersja papierowa – skrytka Działu Zamówień Publicznych w Kancelarii Uczelni,
2) wersja edytowalna, elektroniczna na adres: zampub@pk.edu.pl.
Zasady sporządzania planu:
1. W planie należy umieścić tylko te zamówienia, co do których istnieje pewność lub wysokie prawdopodobieństwo, że zostaną udzielone w roku 2022 (zamówienia te można określić z góry, tj. zaplanować ich zakres) z uwzględnieniem realnie przewidywanych środków finansowych. Wartość planowanej w jednostce dostawy, usługi należy ustalić z należytą starannością na podstawie przeciętnych cen rynkowych (netto – bez VAT).
2. Zamówienia na dostawy i usługi tego samego rodzaju o charakterze ciągłym lub okresowym należy zsumować i podać wartość na cały planowany okres wykonywania zamówienia.
3. Kody CPV dostępne są w Serwisie informacyjnym dla pracowników w zakładce „Zamówienia Publiczne” lub na stronie UZP www.uzp.gov.pl/e-uslugi/cpv,-cpc2.
4. Informacji w sprawie sporządzania planów udziela pan Bartłomiej Baziak (tel. 22-84) oraz pani Zofia Gajewska tel.(26-56).
5. Na bazie planów jednostkowych Dział Zamówień Publicznych sporządzi sumaryczny plan zamówień dla całej uczelni, który będzie podstawą do oceny reżimu prawnego w zakresie ustalenia procedury zakupu.
6. Złożenie planów nie zwalnia od każdorazowego sporządzenia i składania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. Wnioski do procedur ustawowych należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na czas trwania procedury (postępowania krajowe ok. 30 dni, unijne ok. 3 miesiące) jak również ograniczone możliwości przerobowe Działu Zamówień Publicznych.
7. W przypadku zamówień udzielanych w ramach projektów np. finansowanych ze środków UE dłuższych niż jeden rok wartością zamówienia tego samego rodzaju będzie nie tylko perspektywa roczna, ale obejmująca możliwy do przewidzenia zakres zamówień w całym okresie trwania projektu. Dla zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego okresu realizacji projektu, należy zastosować zasadę rocznego szacowania wartości zamówienia.
8. Zamówienia w ramach projektów podlegają sumowaniu z innymi zamówieniami, tego samego rodzaju, planowanymi przez uczelnię w danym roku.
9. W planach należy wyodrębnić zamówienia, które będą nabywane tylko do badań naukowych tzw. zamówienia z dziedziny nauki, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp.
10. W przypadku zamówień mieszanych (wielorodzajowych) zawierających jednocześnie w swoim zakresie różne rodzaje świadczeń np. (dostawy, usługi czy roboty budowlane) należy je wyszczególnić w odrębnej pozycji planu zgodnie z jego głównym przedmiotem zamówienia.
11. Usługi edukacyjne/szkoleniowe należy pogrupować według zasady jedno zamówienie stanowią usługi szkoleniowe lub edukacyjne obejmujące taką samą lub zbliżoną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane samodzielnie przez jednego wykonawcę.
12. Nieujęte w formularzach towary/usługi należy dopisać.
13. W planie nie należy umieszczać:
1) zamówień, które są dokonywane za pośrednictwem jednostek merytorycznie odpowiedzialnych za zamówienia dla całej uczelni (§3 ust. 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych ), a w szczególności:
a) artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych, odzieży i obuwia ochronnego, przewozów autokarowych – planowane są przez Sekcję Zaopatrzenia,
b) artykułów malarsko-remontowych, metalowych, instalacyjnych, stolarskich przeznaczonych do bieżącej konserwacji – planowane są przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia,
c) czasopism, książek elektronicznych i bazy danych – planowane są przez Bibliotekę PK,
d) materiałów promujących Uczelnię – planowane są przez Dział Promocji,
e) usług poligraficznych – planowane przez Dział Poligrafii,
f) usług porządkowych, prania, ochrony, ubezpieczenie mienia – planowane są przez Dział Gospodarczy,
g) usług pocztowych i kurierskich – planowane są przez Sekretariat Kanclerza,
2) zamówień udzielonych (została już zawarta umowa), pomimo, że ich realizacja następować będzie w latach następnych,
3) zamówień, dla których istnieje obiektywna niemożność określenia zakresu, wartości, terminu realizacji np. usługi hotelarskie, gastronomiczne, wynikających z doraźnych wizyt/delegacji, opłat za uczestnictwo w konferencjach, szkolenia indywidualne, które będą możliwe do skonkretyzowania dopiero w trakcie roku stosownie do oferty rynku.

Kanclerz
mgr inż. Leszek Bednarz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022