baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  07-12-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  3350
 
Lista wersji:
  07-12-2021 
WydrukPowrót

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 8
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 grudnia 2021 r.
znak R.0201.140.2021

w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19


1. Polecam wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom obowiązkowe stosowanie następujących zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19 na Politechnice Krakowskiej:
1) zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczek na terenie Politechniki Krakowskiej, w szczególności:
a) w salach dydaktycznych, zarówno podczas zajęć, jak i przed oraz po ich zakończeniu,
b) w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, pomieszczeniach wspólnych,
c) podczas wszelkich narad, spotkań, posiedzeń organów i ciał kolegialnych,
d) w pomieszczeniach biurowych, podczas przyjmowania klientów – pracowników innych jednostek organizacyjnych, studentów, doktorantów,
2) zachowywanie bezpiecznej odległości między osobami,
3) dezynfekowanie rąk przed i po wejściu do pomieszczeń biurowych, sal dydaktycznych, pomieszczeń, w których odbywają się spotkania, narady, posiedzenia.
2. Kierownikom jednostek organizacyjnych polecam:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1,
2) w przypadku notorycznego łamania ww. zasad przez podległego pracownika, kierowanie do Rektora wniosków o ukaranie karą porządkową, o której mowa w § 76 Regulaminu Pracy PK.
3. Nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne polecam egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek przez studentów i doktorantów podczas zajęć dydaktycznych.
4. W przypadku niezastosowania się przez studenta lub doktoranta do obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, prowadzący zajęcia poleca mu opuszczenie sali dydaktycznej. W przypadku niezastosowania się do ww. polecenia prowadzący, po zakończeniu zajęć, informuje o tym fakcie dziekana/kierownika jednostki pozawydziałowej, który przekazuje tę informację Prorektorowi ds. Studenckich.
5. Wobec studentów i doktorantów, o których mowa w ust. 4, wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne.
Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023