baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  16-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  4737
 
Lista wersji:
  16-02-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 14
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 lutego 2022 r.
znak R.0201.18.2022

w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia prowadzone jest na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków kształcenia, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.
2. Zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:
1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem,
3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki podczas przebywania na terenie budynków PK,
4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych lub innych form kształcenia i pracownicy,
5) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest korzystanie z rękawiczek ochronnych,
6) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć.
3. Dziekani, Dyrektor Szkoły Doktorskiej i kierownicy jednostek pozawydziałowych informują studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia o zasadach bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2, poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek, tablicach informacyjnych lub przy wejściach do sal dydaktycznych.
4. Odpowiednio dziekani wydziałów – w odniesieniu do zajęć w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w ramach studiów doktoranckich, oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej mogą podjąć decyzję o prowadzeniu poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), dotyczących udziału tej formy zajęć w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Decyzja w tym zakresie podawana jest do wiadomości studentów lub doktorantów nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
5. Odpowiednio dziekani wydziałów – w odniesieniu do studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych na wydziale, kierownicy jednostek pozawydziałowych – w odniesieniu do studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych przez te jednostki oraz Pełnomocnik Rektora PK ds. Kształcenia – w odniesieniu do studiów podyplomowych międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych oraz innych form kształcenia prowadzonych wspólnie mogą podjąć decyzję o prowadzeniu poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzja w tym zakresie podawana jest do wiadomości uczestników danej formy kształcenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
6. W przypadku uzyskania informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia albo nauczyciela akademickiego, odpowiednio dziekan wydziału, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik jednostki pozawydziałowej lub Pełnomocnik Rektora PK ds. Kształcenia może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla grupy zajęciowej, której uczestnikiem była zakażona osoba.
§ 2
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru, organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 może ulec zmianie.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 3 Rektora PK z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024