baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  30-03-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  777
 
Lista wersji:
  30-03-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 28
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 marca 2022 r.
znak R.0201.36.2022

w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz z uczelnianym organem samorządu doktorantów zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora PK z dnia 9 lutego 2022 r., wprowadza się następującą zmianę, dodaje się § 9 w brzmieniu:
„§ 9 Przepisy przejściowe dotyczące studentów z Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.
1. Student, będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), może ubiegać się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1-4.
2. Przy ubieganiu się studenta o stypendium socjalne, w celu ustalenia miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta, nie uwzględnia się członka rodziny ani jego dochodów, który zgodnie ze złożonym wnioskiem i oświadczeniem studenta, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wobec studenta wymienionego w ust. 1 nie stosuje się ograniczenia, w zakresie liczby przyznanych zapomóg, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. W sytuacji niemożności dołączenia zaświadczeń do wniosku w sprawie ubiegania się o stypendium socjalne lub zapomogę, student składa we wniosku oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.
5. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do studentów, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
6. Przepisy niniejszego paragrafu obowiązują do dnia odwołania obowiązywania ustawy, o której mowa w ust. 1”.
2. Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-08-2022