baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  26-05-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  796
 
Lista wersji:
  26-05-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 maja 2022 r.
nr 32/n/05/2022

w sprawie zmian w trybie działania i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postanawia się, co następuje:
§ 1
1. W trybie działania i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 29/n/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. 2017, poz. 1789):
1) postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.
zostaną obligatoryjnie odpowiednio zamknięte lub umorzone Właściwe decyzje w tej sprawie niezwłocznie wyda odpowiednio Rada Naukowa Wydziału lub Senat”.
2. Tekst jednolity trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, uwzględniający zmianę, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023