baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  16
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 7/6/2022 z 21 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, składających się m.in. z działek nr: 21/173, 21/180 oraz 21/242, stanowiących własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Wodociągi Miasta Krakowa S.A.


Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wyraża zgodę na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych będących własnością Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, objętych księgami wieczystymi nr KR1P/00207686/8 oraz KR1P/00389733/2, składających się m.in. z działek nr 21/173, 21/180 oraz 21/242, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 000 000,00 zł każda, odpłatnymi jednorazowo, służebnościami przesyłu ustanawianymi na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „WMK S.A.”) i każdoczesnego właściciela opisanych poniżej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, polegającymi na:
a) prawie do zainstalowania i pozostawienia w gruncie przewodu sieci wodociągowej DN 80 o długości 0,6 mb oraz DN 160 o długości 12,6 mb oraz przewodu sieci kanalizacyjnej DN 250 o długości 25,9 mb, w pasie służebności ograniczonym do pasa terenu w/w działki nr 21/173, o łącznej powierzchni 76 m2, precyzyjnie wskazanym kolorem zielonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
b) prawie do zainstalowania i pozostawienia w gruncie przewodu sieci kanalizacyjnej DN 250 o długości 4,4 mb na w/w działce nr 21/180, w pasie służebności ograniczonym do pasa terenu w/w działki nr 21/180 o powierzchni 10 m2, precyzyjnie wskazanym kolorem zielonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
c) prawie do zainstalowania i pozostawienia w gruncie przewodu sieci wodociągowej DN 160 o długości 16 mb, w pasie służebności ograniczonym do pasa terenu w/w działki nr 21/242, o łącznej powierzchni 34 m2, precyzyjnie wskazanym kolorem zielonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
d) pozostawieniu w/w pasów służebności (technologicznych) wolnych od obiektów budowlanych i zadrzewień, o szerokości 1 metra licząc od krawędzi przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego po każdej z ich stron (w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w obszarze pasa technologicznego dopuszcza się lokalizację określonych typów obiektów budowlanych m. in. drogi, sieci uzbrojenia terenu, w uzgodnieniu z WMK S.A.),
e) zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, dostępu do w/w sieci służbom WMK S.A. lub podmiotom upoważnionym przez WMK S.A. w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, napraw, konserwacji, usuwania awarii w/w sieci w granicach w/w pasów służebności
za cenę nie niższą niż wartość rynkowa tych służebności, ustalona operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2
Uchwała zostaje podjęta na wniosek WMK S.A., w związku z planowanym podłączeniem budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stanowiących własność WMK S.A.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022