baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  149
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2022 r.
nr 48/d/06/2022

w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2026/27


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Olimpiadami stopnia centralnego, których laureaci i finaliści uzyskują szczególne uprawnienia w trakcie postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27 są:
1) olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów,
2) olimpiady przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania,
3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe,
4) olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.
2. Szczegółowy wykaz uprawnień przysługujących kandydatom – laureatom i finalistom olimpiad, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zasady ustalania list laureatów i finalistów poszczególnych olimpiad określają odrębne przepisy wydane przez komitety główne olimpiad.
§ 3
Podstawą uzyskania uprawnień określonych w § 1 niniejszej uchwały jest złożenie oryginału dokumentu wydanego przez komitet główny danej olimpiady zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036).
§ 4
Z uprawnień określonych w § 1 niniejszej uchwały można korzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023