baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  9
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2022 r.
nr 49/d/06/2022

w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz art. 279 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 41/d/04/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany w § 11:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od dnia 1 października 2019 r. uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz którym nie wszczęto przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r., mogą ubiegać się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie PSWiN i w ustawie PW PSWiN oraz w uchwale Senatu PK nr 29/n/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, z późn. zm.”,
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, o którym mowa w ust. 3, wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów, na zasadach określonych w § 10 załącznika do uchwały Senatu PK nr 29/n/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. z poźn. zm.”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022