baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  13-03-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  312
 
Lista wersji:
  13-03-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 18
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 marca 2023 r.
znak R.0201.22.2023

w sprawie wykonywania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych dotyczących studentów i doktorantów


W oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U. z 2022, poz. 574, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1822), zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu wydane przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów i Doktorantów lub Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów i Doktorantów, dołącza się do akt osobowych studenta/doktoranta i przechowuje do czasu zatarcia kary.
2. Zatarcie kary następuję:
1) po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,
2) na podstawie orzeczenia organu, który orzekł karę dyscyplinarną, wydanego na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
3. Z chwilą zatarcia orzeczonej kary dyscyplinarnej dokumenty z postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego podlegają usunięciu z akt osobowych studenta/doktoranta oraz zniszczeniu przez dziekanat wydziału. W przypadku gdy akta osobowe zostały już zarchiwizowane, dziekanat wydziału występuje do archiwum uczelni o udostępnienie akt osobowych absolwenta w celu wycofania oraz zniszczenia dokumentów dotyczących orzeczonej kary podlegającej zatarciu.
4. W przypadku orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni, Politechnika Krakowska nie powiadamia innych uczelni o tym fakcie. Zakaz studiowania/kształcenia dotyczy tylko Politechniki Krakowskiej.
5. Osoba wydalona z uczelni prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym może ubiegać się o przyjęcie na studia na Politechnikę Krakowską na zasadzie wznowienia studiów lub rekrutacji, a w przypadku Szkoły Doktorskiej na zasadzie rekrutacji, dopiero po zatarciu orzeczonej kary dyscyplinarnej.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 6 Rektora PK z 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonywania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych dla studentów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024